xyz資訊工坊

xyz軟體王

會員登錄
您現在的位置:網站首頁 >> 升學.考試.進修 >> 高中命題.考卷類.教學 >> 碟片詳情
商品編號:
DAC1306
商品名稱:
108學年上學期 高中大補帖 南一版 數學 全年級 教學光碟DVD版
語系版本:
繁體中文版
運行平台:
Windows7/8/10
更新日期:
2019-10-11
碟片數量:
1片
銷售價格:
200
瀏覽次數:
1854

轉載TXT文檔】  
您可能感興趣: 107學年 上學期 全年級 南一 下學期 
108學年上學期 高中大補帖 南一版 數學 全年級 教學光碟DVD版
108學年上學期 高中大補帖 南一版 數學 全年級 教學光碟DVD版

內容說明:
├─01.教學PPT和影音資源
│ ├─學習講義PPT(三)
│ │ 學習講義ppt(三)1_1直角三角形的邊角關係.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)1_2廣義角與極坐標.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)1_3正弦、餘弦定理與面積公式.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)1_4和角與差角公式.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)1_5三角測量.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)2_1直線方程式及其圖形.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)2_2線性規劃.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)2_3圓與直線的關係.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)3_1平面向量的運算.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)3_2平面向量的內積.ppt
│ │ 學習講義ppt(三)3_3面積與二階行列式.ppt
│ │
│ ├─學習講義PPT(選修上)
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)1_1隨機的意義.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)1_2期望值、變異數、標準差.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)1_3獨立事件.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)1_4二項分布.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)1_5抽樣與統計推論.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)2_1三角函數.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上乙)2_2三角函數的圖形.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上甲)1_1隨機的意義.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上甲)1_2二項分布.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上甲)1_3抽樣與統計推論.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上甲)2_1三角函數的性質與圖形.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上甲)2_2三角函數的應用.ppt
│ │ 學習講義ppt(選修上甲)2_3複數的幾何意涵.ppt
│ │
│ ├─學習講義範例黑板模式PPT(三)
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_1_1直角三角形的邊角關係.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_1_2廣義角與極坐標.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_1_3正弦、餘弦定理與面積公式.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_1_4和角與差角公式.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_1_5三角測量.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_2_1直線方程式及其圖形.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_2_2線性規劃.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_2_3圓與直線的關係.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_3_1平面向量的運算.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_3_2平面向量的內積.ppt
│ │ 學習講義範例黑板模式PPT(三)_3_3面積與二階行列式.ppt
│ │
│ ├─教學動畫
│ │ ├─第1冊
│ │ │ │ B1_01a+b的作圖及a-b的作圖.exe
│ │ │ │ B1_01a乘以b的作圖.exe
│ │ │ │ B1_01b除以a的作圖.exe
│ │ │ │ B1_01根號n的尺規作圖(一).exe
│ │ │ │ B1_01根號n的尺規作圖(二).exe
│ │ │ │ B1_02Equation Grapher 方程式繪圖.jar
│ │ │ │
│ │ │ ├─Algebra-054_值的大小
│ │ │ │ │ Algebra_054.html
│ │ │ │ │ index.html
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─css
│ │ │ │ │ Algebra_054.css
│ │ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ │ style.css
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ pic_ui2.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─img
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Algebra_054.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ ├─Algebra-057_判斷正負
│ │ │ │ │ Algebra_057.html
│ │ │ │ │ index.html
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─css
│ │ │ │ │ Algebra_057.css
│ │ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ │ style.css
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ pic_1.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─img
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Algebra_057.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ ├─Algebra-060_不等式
│ │ │ │ │ Algebra_060.html
│ │ │ │ │ index.html
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─css
│ │ │ │ │ Algebra_060.css
│ │ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ │ style.css
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ bg2.png
│ │ │ │ │ pic_1.png
│ │ │ │ │ pic_2.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─img
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Algebra_060.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ ├─Algebra-078_拋物線平移
│ │ │ │ │ Algebra_078.html
│ │ │ │ │ index.html
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─css
│ │ │ │ │ Algebra_078.css
│ │ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ │ style.css
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ grid.png
│ │ │ │ │ pic_01.png
│ │ │ │ │ pic_02.png
│ │ │ │ │ pic_03.png
│ │ │ │ │ pic_04.png
│ │ │ │ │ pic_05.png
│ │ │ │ │ pic_06.png
│ │ │ │ │ pic_07.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─img
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─js
│ │ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ │ Algebra_078.js
│ │ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ │ style.js
│ │ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─script
│ │ │ │ aBon.js
│ │ │ │ Cai.js
│ │ │ │ Cai_Expansion.js
│ │ │ │ Cai_Function.js
│ │ │ │ Cai_Module.js
│ │ │ │
│ │ │ ├─Algebra-183_正整數指數冪
│ │ │ │ │ Algebra_183.html
│ │ │ │ │ index.html
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─css
│ │ │ │ │ Algebra_183.css
│ │ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ │ style.css
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ ui_1.png
│ │ │ │ │ ui_2.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─img
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ iconPic.png
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Algebra_183.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ createjs-2015.11.26.min.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ ├─Geometry-036_圓方程式
│ │ │ │ │ Geometry_036.html
│ │ │ │ │ index.html
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─css
│ │ │ │ │ Algebra_02.css
│ │ │ │ │ CountCs.css
│ │ │ │ │ style.css
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─images
│ │ │ │ │ bg.png
│ │ │ │ │ hand.gif
│ │ │ │ │ icon_tips.png
│ │ │ │ │ PicBall.png
│ │ │ │ │ PicBall2.png
│ │ │ │ │ PicBox.png
│ │ │ │ │ PicBox1_01.png
│ │ │ │ │ PicBox1_02.png
│ │ │ │ │ PicBox2_01.png
│ │ │ │ │ PicBox2_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn01_04.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_01.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_02.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_03.png
│ │ │ │ │ PicBtn02_04.png
│ │ │ │ │ PicDottedLine_1.png
│ │ │ │ │ PicDottedLine_2.png
│ │ │ │ │ PicDottedLine_3.png
│ │ │ │ │ PicDottedLine_4.png
│ │ │ │ │ PicDottedLine_5.png
│ │ │ │ │ PicDottedLine_6.png
│ │ │ │ │ PicDrag.png
│ │ │ │ │ PicLine.png
│ │ │ │ │ PicWord_01.png
│ │ │ │ │ PicWord_a.png
│ │ │ │ │ PicWord_b.png
│ │ │ │ │ PicWord_c.png
│ │ │ │ │ PicWord_r.png
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─js
│ │ │ │ actionJS.js
│ │ │ │ Algebra_02.js
│ │ │ │ close.htm
│ │ │ │ CountJs.js
│ │ │ │ easeljs-0.8.1.min.js
│ │ │ │ Geometry_036.js
│ │ │ │ jquery-1.11.1.min.js
│ │ │ │ jquery.fittext.js
│ │ │ │ movieclip-0.8.1.min.js
│ │ │ │ preloadjs-0.6.1.min.js
│ │ │ │ style.js
│ │ │ │ tweenjs-0.6.1.min.js
│ │ │ │ WebSizes.js
│ │ │ │ WebSizes2.js
│ │ │ │
│ │ │ ├─大域特徵
│ │ │ │ 大域特徵.exe
│ │ │ │ 大域特徵.swf
│ │ │ │
│ │ │ ├─天台上的密室
│ │ │ │ │ RoomEscape.swf
│ │ │ │ │ 密室逃脫.exe
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─fscommand
│ │ │ │ │ end.swf
│ │ │ │ │ open.swf
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─src
│ │ │ │ └─com
│ │ │ │ └─tengyue
│ │ │ │ ├─classes
│ │ │ │ ├─cores
│ │ │ │ ├─event
│ │ │ │ └─proxy
│ │ │ └─局部特徵
│ │ │ 局部特徵.exe
│ │ │ 局部特徵.swf
│ │ │
│ │ ├─第3冊
│ │ │ B3_01利用三角形相似原理求高度.exe
│ │ │ B3_01正切的增減.exe
│ │ │ B3_01正弦的增減.exe
│ │ │ B3_01餘弦的增減.exe
│ │ │ B3_02反射.exe
│ │ │ B3_02線對稱.exe
│ │ │ B3_02線性規劃圖解.exe
│ │ │ B3_02頂點法.exe
│ │ │ B3_03利用克拉瑪公式解一次方程式組.exe
│ │ │ B3_03利用克拉瑪公式解一次方程式組.xls
│ │ │ B3_03向量加法.jar
│ │ │ B3_03向量合成.exe
│ │ │
│ │ └─選修上
│ │ B5_01二項分佈彈珠台機率.jar
│ │ B5_01二項分布.exe
│ │ B5_02z5=1根所形成的圖形.exe
│ │ B5_02橢圓的圖形.exe
│ │ B5_02正切函數圖形.exe
│ │ B5_02正割函數圖形.exe
│ │ B5_02正弦函數圖形.exe
│ │ B5_02複數的乘法.exe
│ │ B5_02餘切函數圖形.exe
│ │ B5_02餘割函數圖形.exe
│ │ B5_02餘弦函數圖形.exe
│ │ 二項分配機率圖.xls
│ │ 計算二項分配.xls
│ │
│ ├─課本PPT(一)
│ │ 課本PPT(一)1_1實數.pptx
│ │ 課本PPT(一)1_2絕對值.pptx
│ │ 課本PPT(一)1_3指數.pptx
│ │ 課本PPT(一)1_4常用對數.pptx
│ │ 課本PPT(一)2_1直線方程式及其圖形.pptx
│ │ 課本PPT(一)2_2直線方程式的應用.pptx
│ │ 課本PPT(一)2_3圓方程式.pptx
│ │ 課本PPT(一)2_4圓與直線的關係.pptx
│ │ 課本PPT(一)3_1多項式運算與應用.pptx
│ │ 課本PPT(一)3_2多項式函數及其圖形.pptx
│ │ 課本PPT(一)3_3多項式不等式.pptx
│ │
│ ├─課本PPT(三)
│ │ │ 課本PPT(三)1_1直角三角形的邊角關係.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)1_2廣義角與極坐標.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)1_3正弦、餘弦定理與面積公式.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)1_4和角與差角公式.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)1_5三角測量.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)2_1直線方程式及其圖形.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)2_2線性規劃.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)2_3圓與直線的關係.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)3_1平面向量的運算.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)3_2平面向量的內積.ppt
│ │ │ 課本PPT(三)3_3面積與二階行列式.ppt
│ │ │
│ │ └─即時評量
│ │ ├─test
│ │ │ │ Cpaper.exe
│ │ │ │ NaniItems.exe
│ │ │ │ snclass.exe
│ │ │ │ snClassMenu.exe
│ │ │ │
│ │ │ ├─Data
│ │ │ │ Data.mdb
│ │ │ │ Pic.mdb
│ │ │ │
│ │ │ ├─Help_J
│ │ │ │ │ 1-1.htm
│ │ │ │ │ 1-2.htm
│ │ │ │ │ 1-3.htm
│ │ │ │ │ 2-1.htm
│ │ │ │ │ 2-2.htm
│ │ │ │ │ 3-1.htm
│ │ │ │ │ 3-2-1.htm
│ │ │ │ │ 3-2-2.htm
│ │ │ │ │ 3-2-3.htm
│ │ │ │ │ 3-2-4.htm
│ │ │ │ │ 3-3-1.htm
│ │ │ │ │ 3-3-2.htm
│ │ │ │ │ 4-1.htm
│ │ │ │ │ 4-2-1.htm
│ │ │ │ │ 4-2-2.htm
│ │ │ │ │ 4-3-1.htm
│ │ │ │ │ 4-3-2.htm
│ │ │ │ │ 4-4-1.htm
│ │ │ │ │ 4-4-2.htm
│ │ │ │ │ 6-1.htm
│ │ │ │ │ 6-2-1.htm
│ │ │ │ │ 6-2-2.htm
│ │ │ │ │ 7-1.htm
│ │ │ │ │ 7-2-1.htm
│ │ │ │ │ 7-2-2.htm
│ │ │ │ │ 7-2-3.htm
│ │ │ │ │ 7-2-4.htm
│ │ │ │ │ 7-3-1.htm
│ │ │ │ │ 7-3-2.htm
│ │ │ │ │ 8-1.htm
│ │ │ │ │ 8-2-1.htm
│ │ │ │ │ 8-3-1.htm
│ │ │ │ │ 8-3-2.htm
│ │ │ │ │ 8-4-1.htm
│ │ │ │ │ 8-4-2.htm
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─image
│ │ │ │ 1-1.jpg
│ │ │ │ 1-2.jpg
│ │ │ │ 1-3.jpg
│ │ │ │ 2-1.jpg
│ │ │ │ 2-2.jpg
│ │ │ │ 3-1.jpg
│ │ │ │ 3-2-1.jpg
│ │ │ │ 3-2-2.jpg
│ │ │ │ 3-2-3.jpg
│ │ │ │ 3-2-4.jpg
│ │ │ │ 3-3-1.jpg
│ │ │ │ 3-3-2.jpg
│ │ │ │ 4-1.jpg
│ │ │ │ 4-2-1.jpg
│ │ │ │ 4-2-2.jpg
│ │ │ │ 4-3-1.jpg
│ │ │ │ 4-3-2.jpg
│ │ │ │ 4-4-1.jpg
│ │ │ │ 4-4-2.jpg
│ │ │ │ 6-1.jpg
│ │ │ │ 6-2-1.jpg
│ │ │ │ 6-2-2.jpg
│ │ │ │ 7-1.jpg
│ │ │ │ 7-2-1.jpg
│ │ │ │ 7-2-2.jpg
│ │ │ │ 7-2-3.jpg
│ │ │ │ 7-2-4.jpg
│ │ │ │ 7-3-1.jpg
│ │ │ │ 7-3-2.jpg
│ │ │ │ 8-1.jpg
│ │ │ │ 8-2-1.jpg
│ │ │ │ 8-3-1.jpg
│ │ │ │ 8-3-2.jpg
│ │ │ │ 8-4-1.jpg
│ │ │ │ 8-4-2.jpg
│ │ │ │
│ │ │ ├─MyDot
│ │ │ │ micro.dot
│ │ │ │ Subject_View.dot
│ │ │ │ toneh.dot
│ │ │ │ tonev.dot
│ │ │ │ tools.dot
│ │ │ │ toolsjpg.dot
│ │ │ │
│ │ │ ├─MyPaper
│ │ │ ├─webview
│ │ │ └─WordSource
│ │ │ 062603-11-57.doc
│ │ │ 062603-12-57.doc
│ │ │ 062603-13-57.doc
│ │ │ 062603-14-57.doc
│ │ │ 062603-15-57.doc
│ │ │ 062603-21-57.doc
│ │ │ 062603-22-57.doc
│ │ │ 062603-23-57.doc
│ │ │ 062603-31-57.doc
│ │ │ 062603-32-57.doc
│ │ │ 062603-33-57.doc
│ │ │
│ │ └─連結檔案
│ │ 1-1-直角三角形的邊角關係.bat
│ │ 1-2-廣義角與極坐標.bat
│ │ 1-3-正弦、餘弦定理與面積公式.bat
│ │ 1-4-和角與差角公式.bat
│ │ 1-5-三角測量.bat
│ │ 2-1-直線方程式及其圖形.bat
│ │ 2-2-線性規劃.bat
│ │ 2-3-圓與直線的關係.bat
│ │ 3-1-平面向量的運算.bat
│ │ 3-2-平面向量的內積.bat
│ │ 3-3-面積與二階行列式.bat
│ │
│ └─課本PPT(選修上)
│ 課本PPT(選修上乙)1_1隨機的意義.ppt
│ 課本PPT(選修上乙)1_2期望值、變異數、標準差.ppt
│ 課本PPT(選修上乙)1_3獨立事件.ppt
│ 課本PPT(選修上乙)1_4二項分布.ppt
│ 課本PPT(選修上乙)1_5抽樣與統計推論.ppt
│ 課本PPT(選修上乙)2_1三角函數.ppt
│ 課本PPT(選修上乙)2_2三角函數的圖形.ppt
│ 課本PPT(選修上甲)1_1隨機的意義.ppt
│ 課本PPT(選修上甲)1_2二項分布.ppt
│ 課本PPT(選修上甲)1_3抽樣與統計推論.ppt
│ 課本PPT(選修上甲)2_1三角函數的性質與圖形.ppt
│ 課本PPT(選修上甲)2_2三角函數的應用.ppt
│ 課本PPT(選修上甲)2_3複數的幾何意涵.ppt

├─02.教材word檔
│ ├─第一冊
│ │ ├─EZ講義(一)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_1-1(學用).doc
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_1-2(學用).doc
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_1-3(學用).doc
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_1-4(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_2-1(學用).doc
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_2-2(學用).doc
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_2-3(學用).doc
│ │ │ │ │ EZ講義(一)_2-4(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ EZ講義(一)_3-1(學用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_3-2(學用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_3-3(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ EZ講義(一)_解答-1.doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_解答-2.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ EZ講義(一)_1-1(教用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_1-2(教用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_1-3(教用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_1-4(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ EZ講義(一)_2-1(教用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_2-2(教用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_2-3(教用).doc
│ │ │ │ EZ講義(一)_2-4(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ EZ講義(一)_3-1(教用).doc
│ │ │ EZ講義(一)_3-2(教用).doc
│ │ │ EZ講義(一)_3-3(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─先修教材
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 先修教材_單元1(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元2(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元3(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元4(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元5(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元6(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元7(學用).doc
│ │ │ │ 先修教材_單元8(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 先修教材_單元1(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元2(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元3(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元4(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元5(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元6(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元7(教用).doc
│ │ │ 先修教材_單元8(教用).doc
│ │ │ 先修教材_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─學習講義(一)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_1-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_1-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_1-3(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_1-4(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_2-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_2-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_2-3(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(一)_2-4(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 學習講義(一)_3-1(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_3-2(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_3-3(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 學習講義(一)_解答-1.doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_解答-2.doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_解答-3.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 學習講義(一)_1-1(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_1-2(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_1-3(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_1-4(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 學習講義(一)_2-1(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_2-2(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_2-3(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(一)_2-4(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 學習講義(一)_3-1(教用).doc
│ │ │ 學習講義(一)_3-2(教用).doc
│ │ │ 學習講義(一)_3-3(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─教師手冊(一)
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 教師手冊(一)_1-1.doc
│ │ │ │ 教師手冊(一)_1-2.doc
│ │ │ │ 教師手冊(一)_1-3.doc
│ │ │ │ 教師手冊(一)_1-4.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 教師手冊(一)_2-1.doc
│ │ │ │ 教師手冊(一)_2-2.doc
│ │ │ │ 教師手冊(一)_2-3.doc
│ │ │ │ 教師手冊(一)_2-4.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 教師手冊(一)_3-1.doc
│ │ │ 教師手冊(一)_3-2.doc
│ │ │ 教師手冊(一)_3-3.doc
│ │ │
│ │ ├─每日數學(一)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ 每日數學(一)_第1章(學用).doc
│ │ │ │ 每日數學(一)_第2章(學用).doc
│ │ │ │ 每日數學(一)_第3章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ 每日數學(一)_第1章(教用).doc
│ │ │ 每日數學(一)_第2章(教用).doc
│ │ │ 每日數學(一)_第3章(教用).doc
│ │ │ 每日數學(一)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─素養題本(一)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 素養題本(一)_第1章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 素養題本(一)_第2章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 素養題本(一)_第3章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 素養題本(一)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 素養題本(一)_第1章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 素養題本(一)_第2章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 素養題本(一)_第3章(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─習作(一)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 習作(一)_第1章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 習作(一)_第2章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 習作(一)_第3章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 習作(一)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 習作(一)_第1章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 習作(一)_第2章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 習作(一)_第3章(教用).doc
│ │ │
│ │ └─課本(一)
│ │ │ 課本(一)_附錄+解答.doc.doc
│ │ │
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課本(一)_1-1.doc.doc
│ │ │ 課本(一)_1-2.doc.doc
│ │ │ 課本(一)_1-3.doc.doc
│ │ │ 課本(一)_1-4.doc.doc
│ │ │
│ │ ├─第2章
│ │ │ 課本(一)_2-1.doc.doc
│ │ │ 課本(一)_2-2.doc.doc
│ │ │ 課本(一)_2-3.doc.doc
│ │ │ 課本(一)_2-4.doc.doc
│ │ │
│ │ └─第3章
│ │ 課本(一)_3-1.doc.doc
│ │ 課本(一)_3-2.doc.doc
│ │ 課本(一)_3-3.doc.doc
│ │
│ ├─第三冊
│ │ ├─學習講義(三)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_附表.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-3(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-4(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_1-5(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_2-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_2-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(三)_2-3(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 學習講義(三)_3-1(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_3-2(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_3-3(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 學習講義(三)_解答.doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_附表.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-1(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-2(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-3(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-4(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_1-5(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 學習講義(三)_2-1(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_2-2(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(三)_2-3(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 學習講義(三)_3-1(教用).doc
│ │ │ 學習講義(三)_3-2(教用).doc
│ │ │ 學習講義(三)_3-3(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─教師手冊(三)
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 教師手冊(三)_1-1.doc
│ │ │ │ 教師手冊(三)_1-2.doc
│ │ │ │ 教師手冊(三)_1-3.doc
│ │ │ │ 教師手冊(三)_1-4.doc
│ │ │ │ 教師手冊(三)_1-5.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 教師手冊(三)_2-1.doc
│ │ │ │ 教師手冊(三)_2-2.doc
│ │ │ │ 教師手冊(三)_2-3.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 教師手冊(三)_3-1.doc
│ │ │ 教師手冊(三)_3-2.doc
│ │ │ 教師手冊(三)_3-3.doc
│ │ │
│ │ ├─生活中的數學(三)
│ │ │ 生活中的數學(三)_第01章.doc
│ │ │ 生活中的數學(三)_第02章.doc
│ │ │ 生活中的數學(三)_第03章.doc
│ │ │ 生活中的數學(三)_第04章.doc
│ │ │ 生活中的數學(三)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─習作(三)
│ │ │ │ 習作(三)_公式卡.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 習作(三)_第01回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第02回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第03回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第04回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第05回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第06回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第07回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第08回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第09回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第10回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 習作(三)_第11回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第12回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第13回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第14回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第15回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(三)_第16回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 習作(三)_第17回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第18回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第19回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第20回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第21回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第22回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 習作(三)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 習作(三)_第01回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第02回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第03回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第04回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第05回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第06回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第07回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第08回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第09回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第10回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 習作(三)_第11回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第12回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第13回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第14回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第15回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(三)_第16回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 習作(三)_第17回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第18回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第19回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第20回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第21回(教用).doc
│ │ │ 習作(三)_第22回(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─課堂講義(三)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_1-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_1-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_1-3(學用).doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_1-4(學用).doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_1-5(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_2-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_2-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(三)_2-3(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 課堂講義(三)_3-1(學用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_3-2(學用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_3-3(學用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_3-4(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 課堂講義(三)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課堂講義(三)_1-1(教用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_1-2(教用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_1-3(教用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_1-4(教用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_1-5(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 課堂講義(三)_2-1(教用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_2-2(教用).doc
│ │ │ │ 課堂講義(三)_2-3(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 課堂講義(三)_3-1(教用).doc
│ │ │ 課堂講義(三)_3-2(教用).doc
│ │ │ 課堂講義(三)_3-3(教用).doc
│ │ │ 課堂講義(三)_3-4(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─課後練習本(三)
│ │ │ │ 課後練習本(三)_公式卡.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 課後練習本(三)_第1章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ │ 課後練習本(三 )_第2章(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第3章
│ │ │ │ 課後練習本(三)_第3章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 課後練習本(三)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課後練習本(三)_第1章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 課後練習本(三 )_第2章(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 課後練習本(三)_第3章(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─課本(三)
│ │ │ │ 課本(三)_附錄+解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課本(三)_1-1.doc
│ │ │ │ 課本(三)_1-2.doc
│ │ │ │ 課本(三)_1-3.doc
│ │ │ │ 課本(三)_1-4.doc
│ │ │ │ 課本(三)_1-5.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 課本(三)_2-1.doc
│ │ │ │ 課本(三)_2-2.doc
│ │ │ │ 課本(三)_2-3.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 課本(三)_3-1.doc
│ │ │ 課本(三)_3-2.doc
│ │ │ 課本(三)_3-3.doc
│ │ │
│ │ └─課本習題(三)
│ │ │ 課本習題(三)_公式卡.doc
│ │ │
│ │ ├─學用
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課本習題(三)_第1章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2章
│ │ │ │ 課本習題(三)_第2章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第3章
│ │ │ 課本習題(三)_第3章(學用).doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課本習題(三)_第1章(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─第2章
│ │ │ 課本習題(三)_第2章(教用).doc
│ │ │
│ │ └─第3章
│ │ 課本習題(三)_第3章(教用).doc
│ │
│ ├─選修上(乙)
│ │ ├─學習講義(選修上乙)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-1(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-2(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-3(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-4(學用).doc
│ │ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-5(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第2章
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_2-1(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_2-2(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_解答_1.doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_解答_2.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-1(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-2(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-3(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-4(教用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上乙)_1-5(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 學習講義(選修上乙)_2-1(教用).doc
│ │ │ 學習講義(選修上乙)_2-2(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─教師手冊(選修上乙)
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ ~WRL0001.tmp
│ │ │ │ 教師手冊(選修上乙)_1-1.doc
│ │ │ │ 教師手冊(選修上乙)_1-2.doc
│ │ │ │ 教師手冊(選修上乙)_1-3.doc
│ │ │ │ 教師手冊(選修上乙)_1-4.doc
│ │ │ │ 教師手冊(選修上乙)_1-5.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 教師手冊(選修上乙)_2-1.doc
│ │ │ 教師手冊(選修上乙)_2-2.doc
│ │ │
│ │ ├─習作(選修上乙)
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_公式卡.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第01回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第02回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第03回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第04回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第05回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第06回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第07回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第08回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第09回(學用).doc
│ │ │ │ │ 習作(選修上乙)_第10回(學用).doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第2章
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第11回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第12回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第13回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第14回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第01回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第02回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第03回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第04回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第05回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第06回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第07回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第08回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第09回(教用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上乙)_第10回(教用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 習作(選修上乙)_第11回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上乙)_第12回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上乙)_第13回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上乙)_第14回(教用).doc
│ │ │
│ │ ├─課堂講義(選修上乙)
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-1(學用).doc.doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-2(學用).doc.doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-3(學用).doc.doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-4(學用).doc.doc
│ │ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-5(學用).doc.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第2章
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_2-1(學用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_2-2(學用).doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_解答.doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-1(教用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-2(教用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-3(教用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-4(教用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上乙)_1-5(教用).doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 課堂講義(選修上乙)_2-1(教用).doc.doc
│ │ │ 課堂講義(選修上乙)_2-2(教用).doc.doc
│ │ │
│ │ ├─課後練習本(選修上乙)
│ │ │ │ 課後練習本(選修上乙)_公式卡.doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─學用
│ │ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ │ 課後練習本(選修上乙)_第1章(學用).doc.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第2章
│ │ │ │ 課後練習本(選修上乙)_第2章(學用).doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─教用
│ │ │ │ 課後練習本(選修上乙)_解答.doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課後練習本(選修上乙)_第1章(教用).doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 課後練習本(選修上乙)_第2章(教用).doc.doc
│ │ │
│ │ ├─課本(選修上乙)
│ │ │ │ 課本(選修上乙)_附表+解答.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課本(選修上乙)_1-1.doc
│ │ │ │ 課本(選修上乙)_1-2.doc
│ │ │ │ 課本(選修上乙)_1-3.doc
│ │ │ │ 課本(選修上乙)_1-4.doc
│ │ │ │ 課本(選修上乙)_1-5.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 課本(選修上乙)_2-1.doc
│ │ │ 課本(選修上乙)_2-2.doc
│ │ │
│ │ └─課本習題(選修上乙)
│ │ │ 課本習題(選修上乙)_公式卡.doc
│ │ │
│ │ ├─學用
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課本習題(選修上乙)_第1章(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 課本習題(選修上乙)_第2章(學用).doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課本習題(選修上乙)_第1章(教用).doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 課本習題(選修上乙)_第2章(教用).doc
│ │
│ └─選修上(甲)
│ ├─學習講義(選修上甲)
│ │ ├─學用
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 學習講義(選修上甲)_1-1(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上甲)_1-2(學用).doc
│ │ │ │ 學習講義(選修上甲)_1-3(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_2-1(學用).doc
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_2-2(學用).doc
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_2-3(學用).doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─第1章
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_1-1(教用).doc
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_1-2(教用).doc
│ │ │ 學習講義(選修上甲)_1-3(教用).doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 學習講義(選修上甲)_2-1(教用).doc
│ │ 學習講義(選修上甲)_2-2(教用).doc
│ │ 學習講義(選修上甲)_2-3(教用).doc
│ │
│ ├─教師手冊(選修上甲)
│ │ ├─第1章
│ │ │ 教師手冊(選修上甲)_1-1.doc
│ │ │ 教師手冊(選修上甲)_1-2.doc
│ │ │ 教師手冊(選修上甲)_1-3.doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 教師手冊(選修上甲)_2-1.doc
│ │ 教師手冊(選修上甲)_2-2.doc
│ │ 教師手冊(選修上甲)_2-3.doc
│ │
│ ├─習作(選修上甲)
│ │ │ 習作(選修上甲)_公式卡.doc
│ │ │
│ │ ├─學用
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 習作(選修上甲)_第01回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上甲)_第02回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上甲)_第03回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上甲)_第04回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上甲)_第05回(學用).doc
│ │ │ │ 習作(選修上甲)_第06回(學用).doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 習作(選修上甲)_第07回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第08回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第09回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第10回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第11回(學用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第12回(學用).doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ │ 習作(選修上甲)_解答.doc
│ │ │
│ │ ├─第1章
│ │ │ 習作(選修上甲)_第01回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第02回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第03回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第04回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第05回(教用).doc
│ │ │ 習作(選修上甲)_第06回(教用).doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 習作(選修上甲)_第07回(教用).doc
│ │ 習作(選修上甲)_第08回(教用).doc
│ │ 習作(選修上甲)_第09回(教用).doc
│ │ 習作(選修上甲)_第10回(教用).doc
│ │ 習作(選修上甲)_第11回(教用).doc
│ │ 習作(選修上甲)_第12回(教用).doc
│ │
│ ├─課堂講義(選修上甲)
│ │ ├─學用
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課堂講義(選修上甲)_1-1(學用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上甲)_1-2(學用).doc.doc
│ │ │ │ 課堂講義(選修上甲)_1-3(學用).doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_2-1(學用).doc.doc
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_2-2(學用).doc.doc
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_2-3(學用).doc.doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_解答-1.doc.doc
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_解答-2.doc.doc
│ │ │
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_1-1(教用).doc.doc
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_1-2(教用).doc.doc
│ │ │ 課堂講義(選修上甲)_1-3(教用).doc.doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 課堂講義(選修上甲)_2-1(教用).doc.doc
│ │ 課堂講義(選修上甲)_2-2(教用).doc.doc
│ │ 課堂講義(選修上甲)_2-3(教用).doc.doc
│ │
│ ├─課後練習本(選修上甲)
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_公式卡.doc.doc
│ │ │
│ │ ├─學用
│ │ │ ├─第1章
│ │ │ │ 課後練習本(選修上甲)_1-1(學用).doc.doc
│ │ │ │ 課後練習本(選修上甲)_1-2(學用).doc.doc
│ │ │ │ 課後練習本(選修上甲)_1-3(學用).doc.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第2章
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_2-1(學用).doc.doc
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_2-2(學用).doc.doc
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_2-3(學用).doc.doc
│ │ │
│ │ └─教用
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_解答.doc.doc
│ │ │
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_1-1(教用).doc.doc
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_1-2(教用).doc.doc
│ │ │ 課後練習本(選修上甲)_1-3(教用).doc.doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 課後練習本(選修上甲)_2-1(教用).doc.doc
│ │ 課後練習本(選修上甲)_2-2(教用).doc.doc
│ │ 課後練習本(選修上甲)_2-3(教用).doc.doc
│ │
│ ├─課本(選修上甲)
│ │ │ 課本(選修上甲_附表+解答.doc
│ │ │
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課本(選修上甲)_1-1.doc
│ │ │ 課本(選修上甲)_1-2.doc
│ │ │ 課本(選修上甲)_1-3.doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 課本(選修上甲)_2-1.doc
│ │ 課本(選修上甲)_2-2.doc
│ │ 課本(選修上甲)_2-3.doc
│ │
│ └─課本習題(選修上甲)
│ │ 課本習題(選修上甲)_公式卡.doc
│ │
│ ├─學用
│ │ ├─第1章
│ │ │ 課本習題(選修上甲)_第1章(學用).doc
│ │ │
│ │ └─第2章
│ │ 課本習題(選修上甲)_第2章(學用).doc
│ │
│ └─教用
│ ├─第1章
│ │ 課本習題(選修上甲)_第1章(教用).doc
│ │
│ └─第2章
│ 課本習題(選修上甲)_第2章(教用).doc

├─03.教材圖檔
│ │ ShowPicture.exe
│ │
│ ├─help
│ │ │ Main.html
│ │ │ Menu.html
│ │ │ ToolBar.html
│ │ │
│ │ └─images
│ │ 01_1.jpg
│ │ 01_2.jpg
│ │ 01_3.jpg
│ │ 01_4.jpg
│ │ 01_5.jpg
│ │ 01_6.jpg
│ │ 01_7.jpg
│ │ 02_1.jpg
│ │ 02_2.jpg
│ │ 02_3.jpg
│ │ 02_4.jpg
│ │ 02_5.jpg
│ │ 02_6.jpg
│ │ 02_7.jpg
│ │ 02_8.jpg
│ │ 03_1_1.jpg
│ │ 03_1_2.jpg
│ │ 03_1_3.jpg
│ │ 03_1_4.jpg
│ │ 03_1_5.jpg
│ │ 03_1_6.jpg
│ │ 03_1_61_3.jpg
│ │ 03_1_6_1.jpg
│ │ 03_1_6_2.jpg
│ │ 03_1_6_3.jpg
│ │ 03_1_6_4.jpg
│ │ 03_2_1.jpg
│ │ 03_2_2.jpg
│ │ 03_2_3.jpg
│ │ 03_2_4.jpg
│ │ 03_2_5.jpg
│ │ 03_2_6.jpg
│ │ 03_2_601_3.jpg
│ │ 03_2_60_1.jpg
│ │ 03_2_60_2.jpg
│ │ 03_2_60_3.jpg
│ │ 03_2_60_4.jpg
│ │ space.gif
│ │
│ ├─smathpicturebox101
│ │ NS1C11-1-1-01.jpg
│ │ NS1C11-1-1-02.jpg
│ │ NS1C11-1-1-03.jpg
│ │ NS1C11-1-1-04.jpg
│ │ NS1C11-1-1-05.jpg
│ │ NS1C11-1-1-06.jpg
│ │ NS1C11-1-1-07.jpg
│ │ NS1C11-1-1-08.jpg
│ │ NS1C11-1-1-09.jpg
│ │ NS1C11-1-2-01.jpg
│ │ NS1C11-1-2-02.jpg
│ │ NS1C11-1-2-03.jpg
│ │ NS1C11-1-2-04.jpg
│ │ NS1C11-1-2-05.jpg
│ │ NS1C11-1-2-06.jpg
│ │ NS1C11-1-2-07.jpg
│ │ NS1C11-1-2-08.jpg
│ │ NS1C11-1-2-09.jpg
│ │ NS1C11-1-2-10.jpg
│ │ NS1C11-1-2-11.jpg
│ │ NS1C11-1-2-12.jpg
│ │ NS1C11-1-2-13.jpg
│ │ NS1C11-1-2-14.jpg
│ │ NS1C11-1-2-15.jpg
│ │ NS1C11-1-2-16.jpg
│ │ NS1C11-1-2-17.jpg
│ │ NS1C11-1-2-18.jpg
│ │ NS1C11-1-2-19.jpg
│ │ NS1C11-1-2-20.jpg
│ │ NS1C11-1-2-21.jpg
│ │ NS1C11-1-2-22.jpg
│ │ NS1C11-1-2-23.jpg
│ │ NS1C11-1-2-24.jpg
│ │ NS1C11-1-2-25.jpg
│ │ NS1C11-1-2-26.jpg
│ │ NS1C11-1-3-01.jpg
│ │ NS1C11-1-4-01.jpg
│ │ NS1C11-T-1-1-01.jpg
│ │ NS1C11-T-1-1-02.jpg
│ │ NS1C11-T-1-1-03.jpg
│ │ NS1C11-T-1-1-04.jpg
│ │ NS1C11-T-1-1-05.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-01.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-02.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-03.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-04.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-05.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-06.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-07.jpg
│ │ NS1C11-T-1-2-08.jpg
│ │ NS1C11-T-1-4-01.jpg
│ │ NS1C11-T-1-4-02.jpg
│ │ NS1C11-T-1-4-03.jpg
│ │ smathpicturebox101.txt
│ │
│ ├─smathpicturebox102
│ │ NS1C11-2-1-01.jpg
│ │ NS1C11-2-1-02.jpg
│ │ NS1C11-2-1-03.jpg
│ │ NS1C11-2-1-04.jpg
│ │ NS1C11-2-1-05.jpg
│ │ NS1C11-2-1-06.jpg
│ │ NS1C11-2-1-07.jpg
│ │ NS1C11-2-1-08.jpg
│ │ NS1C11-2-1-09.jpg
│ │ NS1C11-2-1-10.jpg
│ │ NS1C11-2-1-11.jpg
│ │ NS1C11-2-1-12.jpg
│ │ NS1C11-2-1-13.jpg
│ │ NS1C11-2-1-14.jpg
│ │ NS1C11-2-1-15.jpg
│ │ NS1C11-2-1-16.jpg
│ │ NS1C11-2-1-17.jpg
│ │ NS1C11-2-1-18.jpg
│ │ NS1C11-2-1-19.jpg
│ │ NS1C11-2-1-20.jpg
│ │ NS1C11-2-1-21.jpg
│ │ NS1C11-2-1-22.jpg
│ │ NS1C11-2-1-23.jpg
│ │ NS1C11-2-1-24.jpg
│ │ NS1C11-2-2-01.jpg
│ │ NS1C11-2-2-02.jpg
│ │ NS1C11-2-2-03.jpg
│ │ NS1C11-2-2-04.jpg
│ │ NS1C11-2-2-05.jpg
│ │ NS1C11-2-2-06.jpg
│ │ NS1C11-2-2-07.jpg
│ │ NS1C11-2-2-08.jpg
│ │ NS1C11-2-2-09.jpg
│ │ NS1C11-2-2-10.jpg
│ │ NS1C11-2-2-11.jpg
│ │ NS1C11-2-2-12.jpg
│ │ NS1C11-2-2-13.jpg
│ │ NS1C11-2-2-14.jpg
│ │ NS1C11-2-2-15.jpg
│ │ NS1C11-2-2-16.jpg
│ │ NS1C11-2-2-17.jpg
│ │ NS1C11-2-2-18.jpg
│ │ NS1C11-2-2-19.jpg
│ │ NS1C11-2-2-20.jpg
│ │ NS1C11-2-2-21.jpg
│ │ NS1C11-2-2-22.jpg
│ │ NS1C11-2-2-23.jpg
│ │ NS1C11-2-2-24.jpg
│ │ NS1C11-2-2-25.jpg
│ │ NS1C11-2-3-01.jpg
│ │ NS1C11-2-3-02.jpg
│ │ NS1C11-2-3-03.jpg
│ │ NS1C11-2-3-04.jpg
│ │ NS1C11-2-3-05.jpg
│ │ NS1C11-2-3-06.jpg
│ │ NS1C11-2-3-07.jpg
│ │ NS1C11-2-3-08.jpg
│ │ NS1C11-2-3-09.jpg
│ │ NS1C11-2-3-10.jpg
│ │ NS1C11-2-3-11.jpg
│ │ NS1C11-2-3-12.jpg
│ │ NS1C11-2-3-13.jpg
│ │ NS1C11-2-3-14.jpg
│ │ NS1C11-2-3-15.jpg
│ │ NS1C11-2-3-16.jpg
│ │ NS1C11-2-4-01.jpg
│ │ NS1C11-2-4-02.jpg
│ │ NS1C11-2-4-03.jpg
│ │ NS1C11-2-4-04.jpg
│ │ NS1C11-2-4-05.jpg
│ │ NS1C11-2-4-06.jpg
│ │ NS1C11-2-4-07.jpg
│ │ NS1C11-2-4-08.jpg
│ │ NS1C11-2-4-09.jpg
│ │ NS1C11-2-4-10.jpg
│ │ NS1C11-2-4-11.jpg
│ │ NS1C11-2-4-12.jpg
│ │ NS1C11-2-4-13.jpg
│ │ NS1C11-2-4-14.jpg
│ │ NS1C11-2-4-15.jpg
│ │ NS1C11-2-4-16.jpg
│ │ NS1C11-2-4-17.jpg
│ │ NS1C11-2-4-18.jpg
│ │ NS1C11-2-4-19.jpg
│ │ NS1C11-T-2-1-01.jpg
│ │ NS1C11-T-2-1-02.jpg
│ │ NS1C11-T-2-1-03.jpg
│ │ NS1C11-T-2-1-04.jpg
│ │ NS1C11-T-2-1-05.jpg
│ │ NS1C11-T-2-1-06.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-01.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-02.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-03.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-04.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-05.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-06.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-07.jpg
│ │ NS1C11-T-2-2-08.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-01.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-02.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-03.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-04.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-05.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-06.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-07.jpg
│ │ NS1C11-T-2-3-08.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-01.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-02.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-03.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-04.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-05.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-06.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-07.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-08.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-09.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-10.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-11.jpg
│ │ NS1C11-T-2-4-12.jpg
│ │ smathpicturebox102.txt
│ │
│ ├─smathpicturebox103
│ │ NS1C11-3-1-01.jpg
│ │ NS1C11-3-2-01.jpg
│ │ NS1C11-3-2-02.jpg
│ │ NS1C11-3-2-03.jpg
│ │ NS1C11-3-2-04.jpg
│ │ NS1C11-3-2-05.jpg
│ │ NS1C11-3-2-06.jpg
│ │ NS1C11-3-2-07.jpg
│ │ NS1C11-3-2-08.jpg
│ │ NS1C11-3-2-09.jpg
│ │ NS1C11-3-2-10.jpg
│ │ NS1C11-3-2-11.jpg
│ │ NS1C11-3-2-12.jpg
│ │ NS1C11-3-2-13.jpg
│ │ NS1C11-3-2-14.jpg
│ │ NS1C11-3-2-15.jpg
│ │ NS1C11-3-2-16.jpg
│ │ NS1C11-3-2-17.jpg
│ │ NS1C11-3-2-18.jpg
│ │ NS1C11-3-2-19.jpg
│ │ NS1C11-3-2-20.jpg
│ │ NS1C11-3-2-21.jpg
│ │ NS1C11-3-2-22.jpg
│ │ NS1C11-3-2-23.jpg
│ │ NS1C11-3-2-24.jpg
│ │ NS1C11-3-2-25.jpg
│ │ NS1C11-3-2-26.jpg
│ │ NS1C11-3-2-27.jpg
│ │ NS1C11-3-3-01.jpg
│ │ NS1C11-3-3-02.jpg
│ │ NS1C11-3-3-03.jpg
│ │ NS1C11-3-3-04.jpg
│ │ NS1C11-3-3-05.jpg
│ │ NS1C11-3-3-06.jpg
│ │ NS1C11-3-3-07.jpg
│ │ NS1C11-3-3-08.jpg
│ │ NS1C11-3-3-09.jpg
│ │ NS1C11-3-3-10.jpg
│ │ NS1C11-3-3-11.jpg
│ │ NS1C11-3-3-12.jpg
│ │ NS1C11-3-3-13.jpg
│ │ NS1C11-3-3-14.jpg
│ │ NS1C11-3-3-15.jpg
│ │ NS1C11-3-3-16.jpg
│ │ NS1C11-3-3-17.jpg
│ │ NS1C11-3-3-18.jpg
│ │ NS1C11-3-3-19.jpg
│ │ NS1C11-3-3-20.jpg
│ │ NS1C11-3-3-21.jpg
│ │ NS1C11-3-3-22.jpg
│ │ NS1C11-3-3-23.jpg
│ │ NS1C11-3-3-24.jpg
│ │ NS1C11-3-3-25.jpg
│ │ NS1C11-3-3-26.jpg
│ │ NS1C11-3-3-27.jpg
│ │ NS1C11-3-3-28.jpg
│ │ NS1C11-T-3-2-01.jpg
│ │ NS1C11-T-3-2-02.jpg
│ │ NS1C11-T-3-2-03.jpg
│ │ NS1C11-T-3-2-04.jpg
│ │ NS1C11-T-3-2-05.jpg
│ │ NS1C11-T-3-2-06.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-01.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-02.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-03.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-04.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-05.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-06.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-07.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-08.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-09.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-10.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-11.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-12.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-13.jpg
│ │ NS1C11-T-3-3-14.jpg
│ │ smathpicturebox103.txt
│ │
│ ├─smathpicturebox301
│ │ smathpicturebox301.txt
│ │ z3a012u-1-1-01.jpg
│ │ z3a012u-1-1-02.jpg
│ │ z3a012u-1-1-03.jpg
│ │ z3a012u-1-1-04.jpg
│ │ z3a012u-1-1-05.jpg
│ │ z3a012u-1-1-06.jpg
│ │ z3a012u-1-1-07.jpg
│ │ z3a012u-1-1-08.jpg
│ │ z3a012u-1-1-09.jpg
│ │ z3a012u-1-1-10.jpg
│ │ z3a012u-1-1-11.jpg
│ │ z3a012u-1-1-12.jpg
│ │ z3a012u-1-1-13.jpg
│ │ z3a012u-1-1-14.jpg
│ │ z3a012u-1-1-15.jpg
│ │ z3a012u-1-1-16.jpg
│ │ z3a012u-1-1-17.jpg
│ │ z3a012u-1-1-18.jpg
│ │ z3a012u-1-1-19.jpg
│ │ z3a012u-1-1-20.jpg
│ │ z3a012u-1-1-21.jpg
│ │ z3a012u-1-1-22.jpg
│ │ z3a012u-1-1-23.jpg
│ │ z3a012u-1-1-24.jpg
│ │ z3a012u-1-1-25.jpg
│ │ z3a012u-1-1-26.jpg
│ │ z3a012u-1-1-27.jpg
│ │ z3a012u-1-1-28.jpg
│ │ z3a012u-1-2-01.jpg
│ │ z3a012u-1-2-02.jpg
│ │ z3a012u-1-2-03.jpg
│ │ z3a012u-1-2-04.jpg
│ │ z3a012u-1-2-05.jpg
│ │ z3a012u-1-2-06.jpg
│ │ z3a012u-1-2-07.jpg
│ │ z3a012u-1-2-08.jpg
│ │ z3a012u-1-2-09.jpg
│ │ z3a012u-1-2-10.jpg
│ │ z3a012u-1-2-11.jpg
│ │ z3a012u-1-2-12.jpg
│ │ z3a012u-1-2-13.jpg
│ │ z3a012u-1-2-14.jpg
│ │ z3a012u-1-2-15.jpg
│ │ z3a012u-1-2-16.jpg
│ │ z3a012u-1-2-17.jpg
│ │ z3a012u-1-2-18.jpg
│ │ z3a012u-1-2-19.jpg
│ │ z3a012u-1-2-20.jpg
│ │ z3a012u-1-2-21.jpg
│ │ z3a012u-1-2-22.jpg
│ │ z3a012u-1-2-23.jpg
│ │ z3a012u-1-2-24.jpg
│ │ z3a012u-1-2-25.jpg
│ │ z3a012u-1-2-26.jpg
│ │ z3a012u-1-2-27.jpg
│ │ z3a012u-1-2-28.jpg
│ │ z3a012u-1-2-29.jpg
│ │ z3a012u-1-2-30.jpg
│ │ z3a012u-1-2-31.jpg
│ │ z3a012u-1-2-32.jpg
│ │ z3a012u-1-2-33.jpg
│ │ z3a012u-1-2-34.jpg
│ │ z3a012u-1-2-35.jpg
│ │ z3a012u-1-2-36.jpg
│ │ z3a012u-1-2-37.jpg
│ │ z3a012u-1-2-38.jpg
│ │ z3a012u-1-2-39.jpg
│ │ z3a012u-1-2-40.jpg
│ │ z3a012u-1-2-41.jpg
│ │ z3a012u-1-2-42.jpg
│ │ z3a012u-1-2-43.jpg
│ │ z3a012u-1-2-44.jpg
│ │ z3a012u-1-2-45.jpg
│ │ z3a012u-1-2-46.jpg
│ │ z3a012u-1-2-47.jpg
│ │ z3a012u-1-2-48.jpg
│ │ z3a012u-1-2-49.jpg
│ │ z3a012u-1-2-50.jpg
│ │ z3a012u-1-2-51.jpg
│ │ z3a012u-1-2-52.jpg
│ │ z3a012u-1-2-53.jpg
│ │ z3a012u-1-2-54.jpg
│ │ z3a012u-1-2-55.jpg
│ │ z3a012u-1-2-56.jpg
│ │ z3a012u-1-2-57.jpg
│ │ z3a012u-1-2-58.jpg
│ │ z3a012u-1-2-59.jpg
│ │ z3a012u-1-2-60.jpg
│ │ z3a012u-1-2-61.jpg
│ │ z3a012u-1-2-62.jpg
│ │ z3a012u-1-2-63.jpg
│ │ z3a012u-1-2-64.jpg
│ │ z3a012u-1-2-65.jpg
│ │ z3a012u-1-2-66.jpg
│ │ z3a012u-1-3-01.jpg
│ │ z3a012u-1-3-02.jpg
│ │ z3a012u-1-3-03.jpg
│ │ z3a012u-1-3-04.jpg
│ │ z3a012u-1-3-05.jpg
│ │ z3a012u-1-3-06.jpg
│ │ z3a012u-1-3-07.jpg
│ │ z3a012u-1-3-08.jpg
│ │ z3a012u-1-3-09.jpg
│ │ z3a012u-1-3-10.jpg
│ │ z3a012u-1-3-11.jpg
│ │ z3a012u-1-3-12.jpg
│ │ z3a012u-1-3-13.jpg
│ │ z3a012u-1-3-14.jpg
│ │ z3a012u-1-3-15.jpg
│ │ z3a012u-1-3-16.jpg
│ │ z3a012u-1-3-17.jpg
│ │ z3a012u-1-3-18.jpg
│ │ z3a012u-1-3-19.jpg
│ │ z3a012u-1-3-20.jpg
│ │ z3a012u-1-3-21.jpg
│ │ z3a012u-1-3-22.jpg
│ │ z3a012u-1-3-23.jpg
│ │ z3a012u-1-4-01.jpg
│ │ z3a012u-1-4-02.jpg
│ │ z3a012u-1-4-03.jpg
│ │ z3a012u-1-4-04.jpg
│ │ z3a012u-1-4-05.jpg
│ │ z3a012u-1-4-06.jpg
│ │ z3a012u-1-4-07.jpg
│ │ z3a012u-1-4-08.jpg
│ │ z3a012u-1-4-09.jpg
│ │ z3a012u-1-4-10.jpg
│ │ z3a012u-1-4-11.jpg
│ │ z3a012u-1-4-12.jpg
│ │ z3a012u-1-4-13.jpg
│ │ z3a012u-1-5-01.jpg
│ │ z3a012u-1-5-02.jpg
│ │ z3a012u-1-5-03.jpg
│ │ z3a012u-1-5-04.jpg
│ │ z3a012u-1-5-05.jpg
│ │ z3a012u-1-5-06.jpg
│ │ z3a012u-1-5-07.jpg
│ │ z3a012u-1-5-08.jpg
│ │ z3a012u-1-5-09.jpg
│ │ z3a012u-1-5-10.jpg
│ │ z3a012u-1-5-11.jpg
│ │ z3a012u-1-5-12.jpg
│ │ z3a012u-1-5-13.jpg
│ │ z3a012u-1-5-14.jpg
│ │ z3a012u-1-5-15.jpg
│ │ z3a012u-1-5-16.jpg
│ │ z3a012u-1-5-17.jpg
│ │ z3a012u-1-5-18.jpg
│ │ z3a012u-1-5-19.jpg
│ │ z3a012u-1-5-20.jpg
│ │ z3a012u-1-5-21.jpg
│ │ z3a012u-1-5-22.jpg
│ │ z3a012u-1-5-23.jpg
│ │ z3a012u-1-5-24.jpg
│ │ z3a012u-1-5-25.jpg
│ │ z3a012u-1-5-26.jpg
│ │ z3a032u-1-1-01.jpg
│ │ z3a032u-1-1-02.jpg
│ │ z3a032u-1-1-03.jpg
│ │ z3a032u-1-1-04.jpg
│ │ z3a032u-1-1-05.jpg
│ │ z3a032u-1-1-06.jpg
│ │ z3a032u-1-1-07.jpg
│ │ z3a032u-1-1-08.jpg
│ │ z3a032u-1-1-09.jpg
│ │ z3a032u-1-1-10.jpg
│ │ z3a032u-1-1-11.jpg
│ │ z3a032u-1-1-12.jpg
│ │ z3a032u-1-1-13.jpg
│ │ z3a032u-1-2-01.jpg
│ │ z3a032u-1-2-02.jpg
│ │ z3a032u-1-2-03.jpg
│ │ z3a032u-1-2-04.jpg
│ │ z3a032u-1-2-05.jpg
│ │ z3a032u-1-2-06.jpg
│ │ z3a032u-1-2-07.jpg
│ │ z3a032u-1-2-08.jpg
│ │ z3a032u-1-2-09.jpg
│ │ z3a032u-1-2-10.jpg
│ │ z3a032u-1-2-11.jpg
│ │ z3a032u-1-2-12.jpg
│ │ z3a032u-1-2-13.jpg
│ │ z3a032u-1-2-14.jpg
│ │ z3a032u-1-2-15.jpg
│ │ z3a032u-1-2-16.jpg
│ │ z3a032u-1-3-01.jpg
│ │ z3a032u-1-3-02.jpg
│ │ z3a032u-1-3-03.jpg
│ │ z3a032u-1-3-04.jpg
│ │ z3a032u-1-3-05.jpg
│ │ z3a032u-1-3-06.jpg
│ │ z3a032u-1-3-07.jpg
│ │ z3a032u-1-3-08.jpg
│ │ z3a032u-1-3-09.jpg
│ │ z3a032u-1-3-10.jpg
│ │ z3a032u-1-3-11.jpg
│ │ z3a032u-1-3-12.jpg
│ │ z3a032u-1-3-13.jpg
│ │ z3a032u-1-3-14.jpg
│ │ z3a032u-1-4-01.jpg
│ │ z3a032u-1-4-02.jpg
│ │ z3a032u-1-4-03.jpg
│ │ z3a032u-1-4-04.jpg
│ │ z3a032u-1-4-05.jpg
│ │ z3a032u-1-4-06.jpg
│ │ z3a032u-1-5-01.jpg
│ │ z3a032u-1-5-02.jpg
│ │ z3a032u-1-5-03.jpg
│ │ z3a032u-1-5-04.jpg
│ │ z3a032u-1-5-05.jpg
│ │ z3a032u-1-5-06.jpg
│ │ z3a032u-1-5-07.jpg
│ │ z3a032u-1-5-08.jpg
│ │ z3a032u-1-5-10.jpg
│ │ z3a032u-1-5-11.jpg
│ │ z3a032u-1-5-12.jpg
│ │ z3a032u-1-5-13.jpg
│ │ z3a032u-1-5-14.jpg
│ │ z3a032u-1-5-15.jpg
│ │ z3a032u-1-5-16.jpg
│ │ z3a032u-1-5-17.jpg
│ │ z3a032u-1-5-18.jpg
│ │ z3a032u-1-5-19.jpg
│ │ z3a032u-1-5-20.jpg
│ │ z3a032u-1-5-21.jpg
│ │ z3a032u-1-5-22.jpg
│ │ z3a032u-1-5-23.jpg
│ │ z3a032u-1-5-24.jpg
│ │ z3a032u-1-5-25.jpg
│ │ z3a032u-1-5-26.jpg
│ │ z3a032u-1-5-27.jpg
│ │ z3a032u-1-5-28.jpg
│ │ z3a032u-1-5-29.jpg
│ │ z3a032u-1-5-30.jpg
│ │ z3a032u-1-5-31.jpg
│ │ z3a032u-1-5-32.jpg
│ │ z3a032u-1-5-33.jpg
│ │ z3a032u-1-5-34.jpg
│ │ z3a032u-1-5-35.jpg
│ │ z3a032u-1-5-36.jpg
│ │ z3a032u-1-5-37.jpg
│ │ z3a032u-1-5-38.jpg
│ │ z3a032u-1-5-39.jpg
│ │ z3a032u-1-5-40.jpg
│ │ z3a032u-1-5-41.jpg
│ │ z3a032u-1-5-42.jpg
│ │ z3a032u-1-5-43.jpg
│ │ z3a032u-1-5-44.jpg
│ │ z3a032u-1-5-45.jpg
│ │ z3a032u-1-5-46.jpg
│ │ z3a032u-1-5-47.jpg
│ │ z3a032u-1-5-48.jpg
│ │ z3a032u-1-5-49.jpg
│ │ z3a032u-1-5-50.jpg
│ │ z3a032u-1-5-51.jpg
│ │ z3a032u-1-5-52.jpg
│ │ z3a032u-1-5-53.jpg
│ │ z3a032u-1-5-54.jpg
│ │ z3a032u-1-5-55.jpg
│ │ z3a032u-1-5-56.jpg
│ │ z3a032u-1-5-57.jpg
│ │ z3a032u-1-5-58.jpg
│ │ z3a032u-1-5-59.jpg
│ │ z3a032u-1-5-60.jpg
│ │ z3a032u-1-5-9.jpg
│ │
│ ├─smathpicturebox302
│ │ smathpicturebox302.txt
│ │ z3a012u-2-1-01.jpg
│ │ z3a012u-2-1-02.jpg
│ │ z3a012u-2-1-03.jpg
│ │ z3a012u-2-1-04.jpg
│ │ z3a012u-2-1-05.jpg
│ │ z3a012u-2-1-06.jpg
│ │ z3a012u-2-1-07.jpg
│ │ z3a012u-2-1-08.jpg
│ │ z3a012u-2-1-09.jpg
│ │ z3a012u-2-1-10.jpg
│ │ z3a012u-2-1-11.jpg
│ │ z3a012u-2-1-12.jpg
│ │ z3a012u-2-1-13.jpg
│ │ z3a012u-2-1-14.jpg
│ │ z3a012u-2-1-15.jpg
│ │ z3a012u-2-1-16.jpg
│ │ z3a012u-2-1-17.jpg
│ │ z3a012u-2-1-18.jpg
│ │ z3a012u-2-1-19.jpg
│ │ z3a012u-2-1-20.jpg
│ │ z3a012u-2-1-21.jpg
│ │ z3a012u-2-1-22.jpg
│ │ z3a012u-2-1-23.jpg
│ │ z3a012u-2-1-24.jpg
│ │ z3a012u-2-1-25.jpg
│ │ z3a012u-2-1-26.jpg
│ │ z3a012u-2-1-27.jpg
│ │ z3a012u-2-1-28.jpg
│ │ z3a012u-2-1-29.jpg
│ │ z3a012u-2-1-30.jpg
│ │ z3a012u-2-1-31.jpg
│ │ z3a012u-2-1-32.jpg
│ │ z3a012u-2-1-33.jpg
│ │ z3a012u-2-2-01.jpg
│ │ z3a012u-2-2-02.jpg
│ │ z3a012u-2-2-03.jpg
│ │ z3a012u-2-2-04.jpg
│ │ z3a012u-2-2-05.jpg
│ │ z3a012u-2-2-06.jpg
│ │ z3a012u-2-2-07.jpg
│ │ z3a012u-2-2-08.jpg
│ │ z3a012u-2-2-09.jpg
│ │ z3a012u-2-2-10.jpg
│ │ z3a012u-2-2-11.jpg
│ │ z3a012u-2-2-12.jpg
│ │ z3a012u-2-2-13.jpg
│ │ z3a012u-2-2-14.jpg
│ │ z3a012u-2-2-15.jpg
│ │ z3a012u-2-2-16.jpg
│ │ z3a012u-2-2-17.jpg
│ │ z3a012u-2-2-18.jpg
│ │ z3a012u-2-3-01.jpg
│ │ z3a012u-2-3-02.jpg
│ │ z3a012u-2-3-03.jpg
│ │ z3a012u-2-3-04.jpg
│ │ z3a012u-2-3-05.jpg
│ │ z3a012u-2-3-06.jpg
│ │ z3a012u-2-3-07.jpg
│ │ z3a012u-2-3-08.jpg
│ │ z3a012u-2-3-09.jpg
│ │ z3a012u-2-3-10.jpg
│ │ z3a012u-2-3-11.jpg
│ │ z3a012u-2-3-12.jpg
│ │ z3a012u-2-3-13.jpg
│ │ z3a012u-2-3-14.jpg
│ │ z3a012u-2-3-15.jpg
│ │ z3a012u-2-3-16.jpg
│ │ z3a012u-2-3-17.jpg
│ │ z3a012u-2-3-18.jpg
│ │ z3a012u-2-3-19.jpg
│ │ z3a012u-2-3-20.jpg
│ │ z3a012u-2-3-21.jpg
│ │ z3a012u-2-3-22.jpg
│ │ z3a012u-2-3-23.jpg
│ │ z3a032u-2-1-01.jpg
│ │ z3a032u-2-1-02.jpg
│ │ z3a032u-2-1-03.jpg
│ │ z3a032u-2-1-04.jpg
│ │ z3a032u-2-1-05.jpg
│ │ z3a032u-2-1-06.jpg
│ │ z3a032u-2-1-07.jpg
│ │ z3a032u-2-1-08.jpg
│ │ z3a032u-2-1-09.jpg
│ │ z3a032u-2-1-10.jpg
│ │ z3a032u-2-1-11.jpg
│ │ z3a032u-2-2-01.jpg
│ │ z3a032u-2-2-02.jpg
│ │ z3a032u-2-2-03.jpg
│ │ z3a032u-2-2-04.jpg
│ │ z3a032u-2-2-05.jpg
│ │ z3a032u-2-2-06.jpg
│ │ z3a032u-2-2-07.jpg
│ │ z3a032u-2-2-08.jpg
│ │ z3a032u-2-2-09.jpg
│ │ z3a032u-2-2-10.jpg
│ │ z3a032u-2-2-11.jpg
│ │ z3a032u-2-2-12.jpg
│ │ z3a032u-2-2-13.jpg
│ │ z3a032u-2-2-14.jpg
│ │ z3a032u-2-2-15.jpg
│ │ z3a032u-2-2-16.jpg
│ │ z3a032u-2-2-17.jpg
│ │ z3a032u-2-2-18.jpg
│ │ z3a032u-2-2-19.jpg
│ │ z3a032u-2-3-01.jpg
│ │ z3a032u-2-3-02.jpg
│ │ z3a032u-2-3-03.jpg
│ │ z3a032u-2-3-04.jpg
│ │ z3a032u-2-3-05.jpg
│ │ z3a032u-2-3-06.jpg
│ │ z3a032u-2-3-07.jpg
│ │ z3a032u-2-3-08.jpg
│ │ z3a032u-2-3-09.jpg
│ │ z3a032u-2-3-10.jpg
│ │ z3a032u-2-3-11.jpg
│ │ z3a032u-2-3-12.jpg
│ │ z3a032u-2-3-13.jpg
│ │ z3a032u-2-3-14.jpg
│ │ z3a032u-2-3-15.jpg
│ │ z3a032u-2-3-16.jpg
│ │ z3a032u-2-3-17.jpg
│ │ z3a032u-2-3-18.jpg
│ │ z3a032u-2-3-19.jpg
│ │ z3a032u-2-3-20.jpg
│ │ z3a032u-2-3-21.jpg
│ │ z3a032u-2-3-22.jpg
│ │ z3a032u-2-3-23.jpg
│ │ z3a032u-2-3-24.jpg
│ │ z3a032u-2-3-25.jpg
│ │ z3a032u-2-3-26.jpg
│ │ z3a032u-2-3-27.jpg
│ │ z3a032u-2-3-28.jpg
│ │ z3a032u-2-3-29.jpg
│ │ z3a032u-2-3-30.jpg
│ │ z3a032u-2-3-31.jpg
│ │ z3a032u-2-3-32.jpg
│ │ z3a032u-2-3-33.jpg
│ │ z3a032u-2-3-34.jpg
│ │ z3a032u-2-3-35.jpg
│ │ z3a032u-2-3-36.jpg
│ │ z3a032u-2-3-37.jpg
│ │ z3a032u-2-3-38.jpg
│ │ z3a032u-2-3-39.jpg
│ │ z3a032u-2-3-40.jpg
│ │ z3a032u-2-3-41.jpg
│ │ z3a032u-2-3-42.jpg
│ │ z3a032u-2-3-43.jpg
│ │ z3a032u-2-3-44.jpg
│ │ z3a032u-2-3-45.jpg
│ │ z3a032u-2-3-46.jpg
│ │ z3a032u-2-3-47.jpg
│ │ z3a032u-2-3-48.jpg
│ │ z3a032u-2-3-49.jpg
│ │ z3a032u-2-3-50.jpg
│ │ z3a032u-2-3-51.jpg
│ │ z3a032u-2-3-52.jpg
│ │ z3a032u-2-3-53.jpg
│ │ z3a032u-2-3-54.jpg
│ │
│ ├─smathpicturebox303
│ │ smathpicturebox303.txt
│ │ z3a012u-3-1-01.jpg
│ │ z3a012u-3-1-02.jpg
│ │ z3a012u-3-1-03.jpg
│ │ z3a012u-3-1-04.jpg
│ │ z3a012u-3-1-05.jpg
│ │ z3a012u-3-1-06.jpg
│ │ z3a012u-3-1-07.jpg
│ │ z3a012u-3-1-08.jpg
│ │ z3a012u-3-1-09.jpg
│ │ z3a012u-3-1-10.jpg
│ │ z3a012u-3-1-11.jpg
│ │ z3a012u-3-1-12.jpg
│ │ z3a012u-3-1-13.jpg
│ │ z3a012u-3-1-14.jpg
│ │ z3a012u-3-1-15.jpg
│ │ z3a012u-3-1-16.jpg
│ │ z3a012u-3-1-17.jpg
│ │ z3a012u-3-1-18.jpg
│ │ z3a012u-3-1-19.jpg
│ │ z3a012u-3-1-20.jpg
│ │ z3a012u-3-1-21.jpg
│ │ z3a012u-3-1-22.jpg
│ │ z3a012u-3-1-23.jpg
│ │ z3a012u-3-1-24.jpg
│ │ z3a012u-3-1-25.jpg
│ │ z3a012u-3-1-26.jpg
│ │ z3a012u-3-1-27.jpg
│ │ z3a012u-3-1-28.jpg
│ │ z3a012u-3-1-29.jpg
│ │ z3a012u-3-1-30.jpg
│ │ z3a012u-3-1-31.jpg
│ │ z3a012u-3-1-32.jpg
│ │ z3a012u-3-1-33.jpg
│ │ z3a012u-3-1-34.jpg
│ │ z3a012u-3-1-35.jpg
│ │ z3a012u-3-1-36.jpg
│ │ z3a012u-3-1-37.jpg
│ │ z3a012u-3-1-38.jpg
│ │ z3a012u-3-1-39.jpg
│ │ z3a012u-3-1-40.jpg
│ │ z3a012u-3-1-41.jpg
│ │ z3a012u-3-1-42.jpg
│ │ z3a012u-3-1-43.jpg
│ │ z3a012u-3-1-44.jpg
│ │ z3a012u-3-1-45.jpg
│ │ z3a012u-3-1-46.jpg
│ │ z3a012u-3-1-47.jpg
│ │ z3a012u-3-1-48.jpg
│ │ z3a012u-3-1-49.jpg
│ │ z3a012u-3-1-50.jpg
│ │ z3a012u-3-1-51.jpg
│ │ z3a012u-3-1-52.jpg
│ │ z3a012u-3-1-53.jpg
│ │ z3a012u-3-1-54.jpg
│ │ z3a012u-3-1-55.jpg
│ │ z3a012u-3-1-56.jpg
│ │ z3a012u-3-1-57.jpg
│ │ z3a012u-3-1-58.jpg
│ │ z3a012u-3-1-59.jpg
│ │ z3a012u-3-1-60.jpg
│ │ z3a012u-3-1-61.jpg
│ │ z3a012u-3-1-62.jpg
│ │ z3a012u-3-1-63.jpg
│ │ z3a012u-3-2-01.jpg
│ │ z3a012u-3-2-02.jpg
│ │ z3a012u-3-2-03.jpg
│ │ z3a012u-3-2-04.jpg
│ │ z3a012u-3-2-05.jpg
│ │ z3a012u-3-2-06.jpg
│ │ z3a012u-3-2-07.jpg
│ │ z3a012u-3-2-08.jpg
│ │ z3a012u-3-2-09.jpg
│ │ z3a012u-3-2-10.jpg
│ │ z3a012u-3-2-11.jpg
│ │ z3a012u-3-2-12.jpg
│ │ z3a012u-3-2-13.jpg
│ │ z3a012u-3-2-14.jpg
│ │ z3a012u-3-2-15.jpg
│ │ z3a012u-3-2-16.jpg
│ │ z3a012u-3-2-17.jpg
│ │ z3a012u-3-2-18.jpg
│ │ z3a012u-3-2-19.jpg
│ │ z3a012u-3-2-20.jpg
│ │ z3a012u-3-2-21.jpg
│ │ z3a012u-3-2-22.jpg
│ │ z3a012u-3-2-23.jpg
│ │ z3a012u-3-2-24.jpg
│ │ z3a012u-3-2-25.jpg
│ │ z3a012u-3-2-26.jpg
│ │ z3a012u-3-2-27.jpg
│ │ z3a012u-3-2-28.jpg
│ │ z3a012u-3-2-29.jpg
│ │ z3a012u-3-2-30.jpg
│ │ z3a012u-3-2-31.jpg
│ │ z3a012u-3-2-32.jpg
│ │ z3a012u-3-2-33.jpg
│ │ z3a012u-3-2-34.jpg
│ │ z3a012u-3-2-35.jpg
│ │ z3a012u-3-2-36.jpg
│ │ z3a012u-3-2-37.jpg
│ │ z3a012u-3-2-38.jpg
│ │ z3a012u-3-2-39.jpg
│ │ z3a012u-3-2-40.jpg
│ │ z3a012u-3-2-41.jpg
│ │ z3a012u-3-2-42.jpg
│ │ z3a012u-3-2-43.jpg
│ │ z3a012u-3-3-01.jpg
│ │ z3a012u-3-3-02.jpg
│ │ z3a012u-3-3-03.jpg
│ │ z3a012u-3-3-04.jpg
│ │ z3a012u-3-3-05.jpg
│ │ z3a012u-3-3-06.jpg
│ │ z3a012u-3-3-07.jpg
│ │ z3a012u-3-3-08.jpg
│ │ z3a012u-3-3-09.jpg
│ │ z3a012u-3-3-10.jpg
│ │ z3a012u-3-3-11.jpg
│ │ z3a012u-3-3-12.jpg
│ │ z3a032u-3-1-01.jpg
│ │ z3a032u-3-1-02.jpg
│ │ z3a032u-3-1-03.jpg
│ │ z3a032u-3-1-04.jpg
│ │ z3a032u-3-1-05.jpg
│ │ z3a032u-3-1-06.jpg
│ │ z3a032u-3-1-07.jpg
│ │ z3a032u-3-1-08.jpg
│ │ z3a032u-3-1-09.jpg
│ │ z3a032u-3-1-10.jpg
│ │ z3a032u-3-1-11.jpg
│ │ z3a032u-3-1-12.jpg
│ │ z3a032u-3-1-13.jpg
│ │ z3a032u-3-1-14.jpg
│ │ z3a032u-3-1-15.jpg
│ │ z3a032u-3-1-16.jpg
│ │ z3a032u-3-1-17.jpg
│ │ z3a032u-3-1-18.jpg
│ │ z3a032u-3-1-19.jpg
│ │ z3a032u-3-1-20.jpg
│ │ z3a032u-3-1-21.jpg
│ │ z3a032u-3-1-22.jpg
│ │ z3a032u-3-1-23.jpg
│ │ z3a032u-3-1-24.jpg
│ │ z3a032u-3-2-01.jpg
│ │ z3a032u-3-2-02.jpg
│ │ z3a032u-3-2-03.jpg
│ │ z3a032u-3-2-04.jpg
│ │ z3a032u-3-2-05.jpg
│ │ z3a032u-3-2-06.jpg
│ │ z3a032u-3-2-07.jpg
│ │ z3a032u-3-2-08.jpg
│ │ z3a032u-3-2-09.jpg
│ │ z3a032u-3-2-10.jpg
│ │ z3a032u-3-2-11.jpg
│ │ z3a032u-3-2-12.jpg
│ │ z3a032u-3-2-13.jpg
│ │ z3a032u-3-2-14.jpg
│ │ z3a032u-3-2-15.jpg
│ │ z3a032u-3-2-16.jpg
│ │ z3a032u-3-2-17.jpg
│ │ z3a032u-3-2-18.jpg
│ │ z3a032u-3-2-19.jpg
│ │ z3a032u-3-3-01.jpg
│ │ z3a032u-3-3-02.jpg
│ │ z3a032u-3-3-03.jpg
│ │ z3a032u-3-3-04.jpg
│ │ z3a032u-3-3-05.jpg
│ │ z3a032u-3-3-06.jpg
│ │ z3a032u-3-3-07.jpg
│ │ z3a032u-3-3-08.jpg
│ │ z3a032u-3-3-09.jpg
│ │ z3a032u-3-3-10.jpg
│ │ z3a032u-3-3-11.jpg
│ │ z3a032u-3-3-12.jpg
│ │ z3a032u-3-3-13.jpg
│ │ z3a032u-3-3-14.jpg
│ │ z3a032u-3-3-15.jpg
│ │ z3a032u-3-3-16.jpg
│ │ z3a032u-3-3-17.jpg
│ │ z3a032u-3-3-18.jpg
│ │ z3a032u-3-3-19.jpg
│ │ z3a032u-3-3-20.jpg
│ │ z3a032u-3-3-21.jpg
│ │ z3a032u-3-3-22.jpg
│ │ z3a032u-3-3-23.jpg
│ │ z3a032u-3-3-24.jpg
│ │ z3a032u-3-3-25.jpg
│ │ z3a032u-3-3-26.jpg
│ │ z3a032u-3-3-27.jpg
│ │ z3a032u-3-3-28.jpg
│ │ z3a032u-3-3-29.jpg
│ │ z3a032u-3-3-30.jpg
│ │ z3a032u-3-3-31.jpg
│ │ z3a032u-3-3-32.jpg
│ │ z3a032u-3-3-33.jpg
│ │ z3a032u-3-3-34.jpg
│ │ z3a032u-3-3-35.jpg
│ │
│ ├─smathpicturebox5a01
│ │ smathpicturebox5a01.txt
│ │ z3a013u-1-1-01.jpg
│ │ z3a013u-1-1-02.jpg
│ │ z3a013u-1-1-03.jpg
│ │ z3a013u-1-2-01.jpg
│ │ z3a013u-1-2-02.jpg
│ │ z3a013u-1-2-03.jpg
│ │ z3a013u-1-2-04.jpg
│ │ z3a013u-1-2-05.jpg
│ │ z3a013u-1-3-01.jpg
│ │ z3a013u-1-3-02.jpg
│ │ z3a013u-1-3-03.jpg
│ │ z3a013u-1-3-04.jpg
│ │ z3a013u-1-3-05.jpg
│ │ z3a013u-1-4-01.jpg
│ │ z3a013u-1-4-02.jpg
│ │ z3a013u-1-4-03.jpg
│ │ z3a013u-1-4-04.jpg
│ │ z3a013u-1-4-05.jpg
│ │ z3a013u-1-4-06.jpg
│ │ z3a013u-1-4-07.jpg
│ │ z3a033u-1-1-01.jpg
│ │ z3a033u-1-1-02.jpg
│ │ z3a033u-1-3-01.jpg
│ │ z3a033u-1-3-02.jpg
│ │ z3a033u-1-4-01.jpg
│ │ z3a033u-1-4-02.jpg
│ │ z3a033u-1-4-03.jpg
│ │ z3a033u-1-4-04.jpg
│ │ z3a033u-1-4-05.jpg
│ │ z3a033u-1-4-06.jpg
│ │ z3a033u-1-4-07.jpg
│ │ z3a033u-1-4-08.jpg
│ │ z3a033u-1-4-09.jpg
│ │ z3a033u-1-4-10.jpg
│ │ z3a033u-1-4-11.jpg
│ │ z3a033u-1-4-12.jpg
│ │ z3a033u-1-4-13.jpg
│ │ z3a033u-1-4-14.jpg
│ │ z3a033u-1-4-15.jpg
│ │ z3a033u-1-4-16.jpg
│ │ z3a033u-1-4-17.jpg
│ │ z3a033u-1-4-18.jpg
│ │ z3a033u-1-4-19.jpg
│ │ z3a033u-1-4-20.jpg
│ │ z3a033u-1-4-21.jpg
│ │
│ ├─smathpicturebox5a02
│ │ smathpicturebox5a02.txt
│ │ z3a013u-2-1-01.jpg
│ │ z3a013u-2-1-02.jpg
│ │ z3a013u-2-1-03.jpg
│ │ z3a013u-2-1-04.jpg
│ │ z3a013u-2-1-05.jpg
│ │ z3a013u-2-1-06.jpg
│ │ z3a013u-2-1-07.jpg
│ │ z3a013u-2-1-08.jpg
│ │ z3a013u-2-1-09.jpg
│ │ z3a013u-2-1-10.jpg
│ │ z3a013u-2-1-11.jpg
│ │ z3a013u-2-1-12.jpg
│ │ z3a013u-2-1-13.jpg
│ │ z3a013u-2-1-14.jpg
│ │ z3a013u-2-1-15.jpg
│ │ z3a013u-2-1-16.jpg
│ │ z3a013u-2-1-17.jpg
│ │ z3a013u-2-1-18.jpg
│ │ z3a013u-2-1-19.jpg
│ │ z3a013u-2-1-20.jpg
│ │ z3a013u-2-1-21.jpg
│ │ z3a013u-2-1-22.jpg
│ │ z3a013u-2-1-23.jpg
│ │ z3a013u-2-1-24.jpg
│ │ z3a013u-2-1-25.jpg
│ │ z3a013u-2-1-26.jpg
│ │ z3a013u-2-1-27.jpg
│ │ z3a013u-2-1-28.jpg
│ │ z3a013u-2-1-29.jpg
│ │ z3a013u-2-1-30.jpg
│ │ z3a013u-2-1-31.jpg
│ │ z3a013u-2-1-32.jpg
│ │ z3a013u-2-1-33.jpg
│ │ z3a013u-2-1-34.jpg
│ │ z3a013u-2-1-35.jpg
│ │ z3a013u-2-1-36.jpg
│ │ z3a013u-2-1-37.jpg
│ │ z3a013u-2-1-38.jpg
│ │ z3a013u-2-1-39.jpg
│ │ z3a013u-2-1-40.jpg
│ │ z3a013u-2-1-41.jpg
│ │ z3a013u-2-1-42.jpg
│ │ z3a013u-2-2-01.jpg
│ │ z3a013u-2-2-02.jpg
│ │ z3a013u-2-2-03.jpg
│ │ z3a013u-2-2-04.jpg
│ │ z3a013u-2-2-05.jpg
│ │ z3a013u-2-2-06.jpg
│ │ z3a013u-2-2-07.jpg
│ │ z3a013u-2-2-08.jpg
│ │ z3a013u-2-2-09.jpg
│ │ z3a013u-2-2-10.jpg
│ │ z3a013u-2-2-11.jpg
│ │ z3a013u-2-2-12.jpg
│ │ z3a013u-2-2-13.jpg
│ │ z3a013u-2-2-14.jpg
│ │ z3a013u-2-2-15.jpg
│ │ z3a013u-2-2-16.jpg
│ │ z3a013u-2-2-17.jpg
│ │ z3a013u-2-2-18.jpg
│ │ z3a013u-2-2-19.jpg
│ │ z3a013u-2-2-20.jpg
│ │ z3a013u-2-2-21.jpg
│ │ z3a013u-2-2-22.jpg
│ │ z3a013u-2-2-23.jpg
│ │ z3a013u-2-3-01.jpg
│ │ z3a013u-2-3-02.jpg
│ │ z3a013u-2-3-03.jpg
│ │ z3a013u-2-3-04.jpg
│ │ z3a013u-2-3-05.jpg
│ │ z3a013u-2-3-06.jpg
│ │ z3a013u-2-3-07.jpg
│ │ z3a013u-2-3-08.jpg
│ │ z3a013u-2-3-09.jpg
│ │ z3a013u-2-3-10.jpg
│ │ z3a013u-2-3-11.jpg
│ │ z3a013u-2-3-12.jpg
│ │ z3a013u-2-3-13.jpg
│ │ z3a013u-2-3-14.jpg
│ │ z3a013u-2-3-15.jpg
│ │ z3a013u-2-3-16.jpg
│ │ z3a013u-2-3-17.jpg
│ │ z3a013u-2-3-18.jpg
│ │ z3a013u-2-3-19.jpg
│ │ z3a013u-2-3-20.jpg
│ │ z3a013u-2-3-21.jpg
│ │ z3a013u-2-3-22.jpg
│ │ z3a013u-2-3-23.jpg
│ │ z3a013u-2-3-24.jpg
│ │ z3a013u-2-3-25.jpg
│ │ z3a031u-2-1-15.jpg
│ │ z3a032u-3-3-11.jpg
│ │ z3a033u-1-3-01.jpg
│ │ z3a033u-1-3-02.jpg
│ │ z3a033u-2-1-01.jpg
│ │ z3a033u-2-1-02.jpg
│ │ z3a033u-2-1-03.jpg
│ │ z3a033u-2-1-04.jpg
│ │ z3a033u-2-1-05.jpg
│ │ z3a033u-2-1-06.jpg
│ │ z3a033u-2-1-07.jpg
│ │ z3a033u-2-1-08.jpg
│ │ z3a033u-2-1-09.jpg
│ │ z3a033u-2-1-10.jpg
│ │ z3a033u-2-1-11.jpg
│ │ z3a033u-2-1-12.jpg
│ │ z3a033u-2-1-13.jpg
│ │ z3a033u-2-1-14.jpg
│ │ z3a033u-2-1-15.jpg
│ │ z3a033u-2-1-16.jpg
│ │ z3a033u-2-1-17.jpg
│ │ z3a033u-2-1-18.jpg
│ │ z3a033u-2-1-19.jpg
│ │ z3a033u-2-1-20.jpg
│ │ z3a033u-2-1-21.jpg
│ │ z3a033u-2-1-22.jpg
│ │ z3a033u-2-1-23.jpg
│ │ z3a033u-2-1-24.jpg
│ │ z3a033u-2-2-01.jpg
│ │ z3a033u-2-2-02.jpg
│ │ z3a033u-2-2-03.jpg
│ │ z3a033u-2-2-04.jpg
│ │ z3a033u-2-2-05.jpg
│ │ z3a033u-2-2-06.jpg
│ │ z3a033u-2-2-07.jpg
│ │ z3a033u-2-2-08.jpg
│ │ z3a033u-2-2-09.jpg
│ │ z3a033u-2-2-10.jpg
│ │ z3a033u-2-3-01.jpg
│ │ z3a033u-2-3-02.jpg
│ │ z3a033u-2-3-03.jpg
│ │ z3a033u-2-3-04.jpg
│ │ z3a033u-2-3-05.jpg
│ │ z3a033u-2-3-06.jpg
│ │ z3a033u-2-3-07.jpg
│ │ z3a033u-2-3-08.jpg
│ │ z3a033u-2-3-09.jpg
│ │ z3a033u-2-3-10.jpg
│ │ z3a033u-2-3-11.jpg
│ │ z3a033u-2-3-12.jpg
│ │ z3a033u-2-3-13.jpg
│ │ z3a033u-2-3-14.jpg
│ │ z3a033u-2-3-15.jpg
│ │ z3a033u-2-3-16.jpg
│ │ z3a033u-2-3-17.jpg
│ │ z3a033u-2-3-18.jpg
│ │ z3a033u-2-3-19.jpg
│ │ z3a033u-2-3-20.jpg
│ │ z3a033u-2-3-21.jpg
│ │ z3a033u-2-3-22.jpg
│ │ z3a033u-2-3-23.jpg
│ │ z3a033u-2-3-24.jpg
│ │ z3a033u-2-3-25.jpg
│ │ z3a033u-2-3-26.jpg
│ │ z3a033u-2-3-27.jpg
│ │ z3a033u-2-3-28.jpg
│ │ z3a033u-2-3-29.jpg
│ │ z3a033u-2-3-30.jpg
│ │ z3a033u-2-3-31.jpg
│ │ z3a033u-2-3-32.jpg
│ │ z3a033u-2-3-33.jpg
│ │ z3a033u-2-3-34.jpg
│ │ z3a033u-2-3-35.jpg
│ │ z3a033u-2-3-36.jpg
│ │ z3a033u-2-3-37.jpg
│ │ z3a033u-2-3-38.jpg
│ │ z3a033u-2-3-39.jpg
│ │ zya013u-1-5-03.jpg
│ │ zya013u-2-1-02.jpg
│ │ zya013u-2-1-05.jpg
│ │ zya033u-1-3-01.jpg
│ │ zya033u-1-3-02.jpg
│ │
│ ├─smathpicturebox5b01
│ │ smathpicturebox5b01.txt
│ │ zya013u-1-1-01.jpg
│ │ zya013u-1-1-02.jpg
│ │ zya013u-1-1-03.jpg
│ │ zya013u-1-3-01.jpg
│ │ zya013u-1-3-02.jpg
│ │ zya013u-1-4-01.jpg
│ │ zya013u-1-4-02.jpg
│ │ zya013u-1-4-03.jpg
│ │ zya013u-1-4-04.jpg
│ │ zya013u-1-4-05.jpg
│ │ zya013u-1-5-01.jpg
│ │ zya013u-1-5-02.jpg
│ │ zya013u-1-5-03.jpg
│ │ zya013u-1-5-04.jpg
│ │ zya013u-1-5-05.jpg
│ │ zya013u-1-6-01.jpg
│ │ zya013u-1-6-02.jpg
│ │ zya013u-1-6-03.jpg
│ │ zya013u-1-6-04.jpg
│ │ zya013u-1-6-05.jpg
│ │ zya013u-1-6-06.jpg
│ │ zya013u-1-6-07.jpg
│ │ zya033u-1-1-01.jpg
│ │ zya033u-1-5-01.jpg
│ │ zya033u-1-5-02.jpg
│ │ zya033u-1-6-01.jpg
│ │ zya033u-1-6-02.jpg
│ │ zya033u-1-6-03.jpg
│ │ zya033u-1-6-04.jpg
│ │ zya033u-1-6-05.jpg
│ │ zya033u-1-6-06.jpg
│ │ zya033u-1-6-07.jpg
│ │ zya033u-1-6-08.jpg
│ │ zya033u-1-6-09.jpg
│ │ zya033u-1-6-10.jpg
│ │ zya033u-1-6-11.jpg
│ │ zya033u-1-6-12.jpg
│ │ zya033u-1-6-13.jpg
│ │ zya033u-1-6-14.jpg
│ │ zya033u-1-6-15.jpg
│ │ zya033u-1-6-16.jpg
│ │ zya033u-1-6-17.jpg
│ │ zya033u-1-6-18.jpg
│ │ zya033u-1-6-19.jpg
│ │ zya033u-1-6-20.jpg
│ │ zya033u-1-6-21.jpg
│ │
│ └─smathpicturebox5b02
│ smathpicturebox5b02.txt
│ zya013u-2-1-01.jpg
│ zya013u-2-1-02.jpg
│ zya013u-2-1-03.jpg
│ zya013u-2-1-04.jpg
│ zya013u-2-1-05.jpg
│ zya013u-2-1-06.jpg
│ zya013u-2-1-07.jpg
│ zya013u-2-1-08.jpg
│ zya013u-2-1-09.jpg
│ zya013u-2-1-10.jpg
│ zya013u-2-1-11.jpg
│ zya013u-2-1-12.jpg
│ zya013u-2-1-13.jpg
│ zya013u-2-1-14.jpg
│ zya013u-2-1-15.jpg
│ zya013u-2-1-16.jpg
│ zya013u-2-2-01.jpg
│ zya013u-2-2-02.jpg
│ zya013u-2-2-03.jpg
│ zya013u-2-2-04.jpg
│ zya013u-2-2-05.jpg
│ zya013u-2-2-06.jpg
│ zya013u-2-2-07.jpg
│ zya013u-2-2-08.jpg
│ zya013u-2-2-09.jpg
│ zya013u-2-2-10.jpg
│ zya013u-2-2-11.jpg
│ zya013u-2-2-12.jpg
│ zya013u-2-2-13.jpg
│ zya013u-2-2-14.jpg
│ zya013u-2-2-15.jpg
│ zya013u-2-2-16.jpg
│ zya013u-2-2-17.jpg
│ zya013u-2-2-18.jpg
│ zya013u-2-2-19.jpg
│ zya013u-2-2-20.jpg
│ zya013u-2-2-21.jpg
│ zya013u-2-2-22.jpg
│ zya013u-2-2-23.jpg
│ zya013u-2-2-24.jpg
│ zya013u-2-2-25.jpg
│ zya013u-2-2-26.jpg
│ zya013u-2-2-27.jpg
│ zya013u-2-2-28.jpg
│ zya013u-2-2-29.jpg
│ zya013u-2-2-30.jpg
│ zya013u-2-2-31.jpg
│ zya013u-2-2-32.jpg
│ zya013u-2-2-33.jpg
│ zya013u-2-2-34.jpg
│ zya013u-2-2-35.jpg
│ zya013u-2-2-36.jpg
│ zya033u-2-1-01.jpg
│ zya033u-2-1-02.jpg
│ zya033u-2-1-03.jpg
│ zya033u-2-1-04.jpg
│ zya033u-2-1-05.jpg
│ zya033u-2-1-06.jpg
│ zya033u-2-1-07.jpg
│ zya033u-2-1-08.jpg
│ zya033u-2-1-09.jpg
│ zya033u-2-1-10.jpg
│ zya033u-2-2-01.jpg
│ zya033u-2-2-02.jpg
│ zya033u-2-2-03.jpg
│ zya033u-2-2-04.jpg
│ zya033u-2-2-05.jpg
│ zya033u-2-2-06.jpg
│ zya033u-2-2-07.jpg
│ zya033u-2-2-08.jpg
│ zya033u-2-2-09.jpg
│ zya033u-2-2-10.jpg
│ zya033u-2-2-11.jpg
│ zya033u-2-2-12.jpg
│ zya033u-2-2-13.jpg
│ zya033u-2-2-14.jpg
│ zya033u-2-2-15.jpg
│ zya033u-2-2-16.jpg
│ zya033u-2-2-17.jpg
│ zya033u-2-2-18.jpg
│ zya033u-2-2-19.jpg
│ zya033u-2-2-20.jpg
│ zya033u-2-2-21.jpg
│ zya033u-2-2-22.jpg
│ zya033u-2-2-23.jpg
│ zya033u-2-2-24.jpg
│ zya033u-2-2-25.jpg
│ zya033u-2-2-26.jpg
│ zya033u-2-2-27.jpg
│ zya033u-2-2-28.jpg
│ zya033u-2-2-29.jpg
│ zya033u-2-2-30.jpg
│ zya033u-2-2-31.jpg
│ zya033u-2-2-32.jpg
│ zya033u-2-2-33.jpg
│ zya033u-2-2-34.jpg
│ zya033u-2-2-35.jpg
│ zya033u-2-2-36.jpg
│ zya033u-2-2-37.jpg
│ zya033u-2-2-38.jpg
│ zya033u-2-2-39.jpg

├─04.課程百寶箱
│ 108高中數學(一)教學進度表.doc
│ 108高中數學(一)課程計畫.doc
│ 108高中數學(三)教學進度表.doc
│ 108高中數學(三)課程計畫.doc
│ 108高中數學(選修上乙)教學進度表.doc
│ 108高中數學(選修上乙)課程計畫.doc
│ 108高中數學(選修上甲)教學進度表.doc
│ 108高中數學(選修上甲)課程計畫.doc

├─05.GeoGebra
│ │ GeoGebra使用入門.pdf
│ │
│ ├─GeoGebra(一)
│ │ ├─GeoGebra(一)_第1章
│ │ │ 根號2的尺規作圖.ggb
│ │ │
│ │ ├─GeoGebra(一)_第2章
│ │ │ 二元一次聯立不等式圖形_配合課本2-2節例題6.ggb
│ │ │ 對x軸y軸對稱圖形_配合課本2-2節例題1.ggb
│ │ │
│ │ └─GeoGebra(一)_第3章
│ │ f(x)=ax2圖形_配合課本3-2節P.143隨堂練習.ggb
│ │ 一次函數圖形_配合課本3-2節P.139隨堂練習.ggb
│ │ 一次函數圖形平移_配合課本3-2節例題2.ggb
│ │ 三次函數f(x)=ax^3+px的圖形_配合課本3-2節P.153.ggb
│ │ 三次函數圖形平移_配合課本3-2節例題9.ggb
│ │ 三次函數的圖形_配合課本3-2節P.151.ggb
│ │ 函數圖形的局部特徵_配合課本3-2節P.159.ggb
│ │ 平移作圖_配合課本3-2節例題3.ggb
│ │
│ ├─GeoGebra(三)
│ │ ├─GeoGebra(三)_第2章
│ │ │ 2-2例題7.ggb
│ │ │ 2-2例題8.ggb
│ │ │ 圖2-36_線性規劃問題(2-2例題7).ggb
│ │ │ 圖2-37_線性規劃圖解(2-2例題8).ggb
│ │ │
│ │ └─GeoGebra(三)_第3章
│ │ 3-1例題10.ggb
│ │ 3-1例題15.ggb
│ │ 3-2例題7.ggb
│ │ 圖3-37_向量合成(3-1例題15).ggb
│ │
│ └─教材圖檔範例檔
│ ├─01二元一次聯立方程式
│ │ 二元一次式的意義及加減運算.ggb
│ │ 二元一次方程式的解-1.ggb
│ │ 二元一次方程式的解-2.ggb
│ │ 代入消去法.ggb
│ │
│ ├─02平面直角坐標系
│ │ 二元一次聯立方程式的幾何意義.ggb
│ │ 二元一次聯立方程式的解即為交點.ggb
│ │ 利用描點法繪出直線方程式.ggb
│ │ 直角坐標平面上點座標的認識.ggb
│ │ 象限與坐標軸上點的判別.ggb
│ │
│ ├─03比例
│ │ 比例式及其運算性質.ggb
│ │ 比的意義及最簡整數比.ggb
│ │ 認識正比與反比及其圖形.ggb
│ │ 認識連比與連比例式.ggb
│ │
│ ├─04函數及其圖形
│ │ 一次函數的圖形.ggb
│ │ 一次函數與常數函數.ggb
│ │ 函數的意義.ggb
│ │
│ ├─05一元一次不等式
│ │ 不等式的解及其圖示-1.ggb
│ │ 不等式的解及其圖示-2.ggb
│ │
│ ├─06數列與等差級數
│ │ 等差數列.ggb
│ │ 等差級數.ggb
│ │
│ ├─07簡單幾何圖形
│ │ 三角形的分類.ggb
│ │ 四邊形的種類.ggb
│ │ 圓柱.ggb
│ │ 圓的相關名詞.ggb
│ │ 圓錐.ggb
│ │ 對頂角相等.ggb
│ │ 等腰三角形頂角平分線必垂直平分底邊.ggb
│ │ 線對稱圖形與對稱軸.ggb
│ │ 角平分線.ggb
│ │ 角柱.ggb
│ │ 角錐.ggb
│ │
│ ├─08三角形的性質
│ │ 三角形內角和必為180度.ggb
│ │ 三角形外角定理.ggb
│ │ 三角形邊角關係.ggb
│ │ 中垂線性質.ggb
│ │ 外角和必為360度.ggb
│ │ 多邊形內角和.ggb
│ │ 等腰三角形.ggb
│ │ 等腰三角形的特殊性質.ggb
│ │ 角平分線性質-1.ggb
│ │ 角平分線性質-2.ggb
│ │
│ ├─09平行與四邊形
│ │ 內錯角相等必平行.ggb
│ │ 兩點間最近距離為一直線.ggb
│ │ 同位角內錯角同側內角意義.ggb
│ │ 同位角相等必平行.ggb
│ │ 同側內角互補必平行.ggb
│ │ 四邊形的種類.ggb
│ │ 平行四邊形的性質.ggb
│ │ 平行線之內錯角相等.ggb
│ │ 平行線之同位角相等.ggb
│ │ 平行線之同側內位角互補.ggb
│ │ 平行線之間距離為垂直距離.ggb
│ │ 平行線之間距離處處相等.ggb
│ │ 平行線的定義.ggb
│ │ 點到直線距離為垂直距離.ggb
│ │
│ ├─10二次函數
│ │ 二次函數的意義及其圖形-1.ggb
│ │ 二次函數的意義及其圖形-2.ggb
│ │ 配方法求二次函數標準式.ggb
│ │
│ └─11資料的整理與分析
│ 統計圖表.ggb

├─06.多元選修
│ ├─數學桌遊
│ │ ├─拉密
│ │ │ 學習單.doc
│ │ │ 教學PPT.ppt
│ │ │ 教學操作說明.doc
│ │ │
│ │ └─龜兔賽跑
│ │ │ 學習單.pdf
│ │ │ 學習單參考答案.pdf
│ │ │ 教學PPT.pptx
│ │ │ 活動教案.pdf
│ │ │ 遊戲說明書(進階版).pdf
│ │ │ 遊戲說明書.pdf
│ │ │
│ │ ├─卡牌套件
│ │ │ NS1C-T15T38-02-1-1-B.pdf
│ │ │ NS1C-T15T38-02-1-1.pdf
│ │ │ NS1C-T15T38-02-1-2-B.pdf
│ │ │ NS1C-T15T38-02-1-2.pdf
│ │ │
│ │ └─教學影片
│ │ 01龜兔賽跑桌遊簡介.wmv
│ │ 02龜兔賽跑桌遊規則說明.wmv
│ │ 03龜兔賽跑桌遊示範.wmv
│ │ 04龜兔賽跑桌遊示範進階一.wmv
│ │ 05龜兔賽跑桌遊示範進階二.wmv
│ │
│ ├─系列課程
│ │ ├─從過去看數學
│ │ │ │ 從過去看數學特色課程-課程計畫(南一版).doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─1-數學簡史
│ │ │ │ 1.數學簡史.ppt
│ │ │ │ 數學史概觀學習單.doc
│ │ │ │ 數學史概觀教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─2-第五公設
│ │ │ │ 2.第五公設.ppt
│ │ │ │ 第五公設學習單.doc
│ │ │ │ 第五公設教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─3-阿基米德求弓形面積
│ │ │ │ 3.阿基米德求弓形面積.ppt
│ │ │ │ 阿基米德求弓形面積學習單.doc
│ │ │ │ 阿基米德求弓形面積教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─4-賽局理論
│ │ │ │ 4.賽局理論.ppt
│ │ │ │ 賽局理論學習單.doc
│ │ │ │ 賽局理論教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─5-方程之戰
│ │ │ │ 5.方程之戰.ppt
│ │ │ │ 方程之戰學習單.doc
│ │ │ │ 方程之戰教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─6-古埃及的單位分數
│ │ │ │ 6.古埃及的單位分數.ppt
│ │ │ │ 古埃及的單位分數學習單.doc
│ │ │ │ 古埃及的單位分數教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─7-微積分初探
│ │ │ 7-1無法掌握的無窮.ppt
│ │ │ 7-2微積分初探.ppt
│ │ │ 微積分初探學習單.doc
│ │ │ 微積分初探教案.doc
│ │ │
│ │ ├─數學新「視」界
│ │ │ │ 數學新「視」界課程【課程計畫】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─1.印度數學簡介
│ │ │ │ ├─第1回-手指神算
│ │ │ │ │ 手指神算.ppt
│ │ │ │ │ 手指神算學習單.doc
│ │ │ │ │ 手指神算教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2回-魔法乘乘樂1
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂1.ppt
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂1學習單.doc
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂1教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第3回-魔法乘乘樂2
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂2.ppt
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂2學習單.doc
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂2教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第4回-魔法乘乘樂3
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂3.ppt
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂3學習單.doc
│ │ │ │ │ 魔法乘乘樂3教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第5回-因數倍數的判別法
│ │ │ │ 因數倍數判別法.ppt
│ │ │ │ 因數倍數判別法學習單.doc
│ │ │ │ 因數倍數判別法教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─2.遊戲中學數學
│ │ │ │ ├─第1回-偵探養成班
│ │ │ │ │ 偵探養成班.ppt
│ │ │ │ │ 偵探養成班學習單.doc
│ │ │ │ │ 偵探養成班教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第2回-我是大偵探
│ │ │ │ │ 我是大偵探.ppt
│ │ │ │ │ 我是大偵探學習單.doc
│ │ │ │ │ 我是大偵探教案.doc
│ │ │ │ │ 誰殺了仙道.doc
│ │ │ │ │ 連愛因斯坦都會大呼過癮的題目.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第3回-猜猜我的心(1)
│ │ │ │ │ 猜猜我的心(1).ppt
│ │ │ │ │ 猜猜我的心(1)學習單.doc
│ │ │ │ │ 猜猜我的心(1)教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第4回-猜猜我的心(2)
│ │ │ │ │ 猜猜我的心(2).ppt
│ │ │ │ │ 猜猜我的心(2)學習單.doc
│ │ │ │ │ 猜猜我的心(2)教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第5回-環環相扣(1)
│ │ │ │ │ 環環相扣(1).ppt
│ │ │ │ │ 環環相扣(1)學習單.doc
│ │ │ │ │ 環環相扣(1)教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─第6回-環環相扣(2)
│ │ │ │ │ 環環相扣(2).ppt
│ │ │ │ │ 環環相扣(2)學習單.doc
│ │ │ │ │ 環環相扣(2)教案.doc
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─第7回-日本廟宇數學-繪馬文化
│ │ │ │ 日本廟宇數學-繪馬文化.ppt
│ │ │ │ 日本廟宇數學-繪馬文化學習單.doc
│ │ │ │ 日本廟宇數學-繪馬文化教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─3.迷人的幾何世界
│ │ │ ├─第1回-摺紙中的幾何
│ │ │ │ 摺紙中的幾何.ppt
│ │ │ │ 摺紙中的幾何學習單.doc
│ │ │ │ 摺紙中的幾何教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2回-七橋問體與一筆畫
│ │ │ │ 七橋問體與一筆畫.ppt
│ │ │ │ 七橋問體與一筆畫學習單.doc
│ │ │ │ 第三章第二回七橋問體與一筆畫教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第3回-多面體的秘密(1)
│ │ │ │ 多面體的秘密(1).ppt
│ │ │ │ 多面體的秘密(1)學習單.doc
│ │ │ │ 多面體的秘密(1)教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第4回-多面體的秘密(2)
│ │ │ │ 多面體的秘密(2).ppt
│ │ │ │ 多面體的秘密(2)學習單.doc
│ │ │ │ 第三章第三回多面體的秘密(2)教案.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第5回-多面體萬花筒
│ │ │ 多面體萬花筒.ppt
│ │ │ 多面體萬花筒學習單.doc
│ │ │ 多面體萬花筒教案.doc
│ │ │
│ │ └─藝「數」DIY
│ │ │ 藝「數」DIY課程【學生自評表】.doc
│ │ │ 藝「數」DIY課程【課程計畫】.doc
│ │ │
│ │ ├─1.正三角形系列
│ │ │ ├─第1週 一角兩角三角形
│ │ │ │ 17-1一角兩角三角形【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-1一角兩角三角形【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第2週 粽子裡的趣味數學Ⅰ
│ │ │ │ 17-2粽子裡的趣味數學Ⅰ【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-2粽子裡的趣味數學Ⅰ【教案】.doc
│ │ │ │ 粽子裡的趣味數學.ppt
│ │ │ │
│ │ │ ├─第3週 粽子裡的趣味數學II
│ │ │ │ 17-3粽子裡的趣味數學II【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-3粽子裡的趣味數學II【教案】.doc
│ │ │ │ 粽子裡的趣味數學.ppt
│ │ │ │
│ │ │ ├─第4週 金字塔鑽石
│ │ │ │ 17-4金字塔鑽石【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-4金字塔鑽石【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第5週 肉粽包鑽石
│ │ │ │ 17-5肉粽包鑽石【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-5肉粽包鑽石【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第6週 六芒星
│ │ │ │ 17-6六芒星【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-6六芒星【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第7週 8星體
│ │ │ │ 17-7八星體【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-7八星體【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第8週 正20面體
│ │ │ 17-8正20面體【學習單】.doc
│ │ │ 17-8正20面體【教案】.doc
│ │ │
│ │ ├─2.正方形系列
│ │ │ ├─第10週 正方體
│ │ │ │ 17-10正方體【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-10正方體【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第11週 十八豆仔
│ │ │ │ 17-11十八豆仔【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-11十八豆仔【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第12週 德國圍棋
│ │ │ │ 17-12德國圍棋【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-12德國圍棋【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ └─第9週 正方形
│ │ │ 17-9正方形【學習單】.doc
│ │ │ 17-9正方形【教案】.doc
│ │ │
│ │ ├─3.正五邊形系列
│ │ │ ├─第13週 黃金比例
│ │ │ │ 17-13黃金比例【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-13黃金比例【教案】.doc
│ │ │ │
│ │ │ ├─第14週 正12面體
│ │ │ │ 17-14正12面體【學習單】.doc
│ │ │ │ 17-14正12面體【教案】.doc
│ │ │ │ 正12面體【教學簡報】.ppt
│ │ │ │
│ │ │ └─第15週 星體
│ │ │ 17-15星體【教案】.doc
│ │ │ 17-15星體教案【學習單】.doc
│ │ │
│ │ └─4.圓回顧
│ │ └─第16週 圓舞曲
│ │ 17-16圓【學習單】.doc
│ │ 17-16圓舞曲【教案】.doc
│ │
│ ├─資訊教學
│ │ └─資訊融入高中數學教學
│ │ ├─1.看youtube 學數學【01_黃金比例】
│ │ │ 看youtube 學數學學習單【01_黃金比例】.doc
│ │ │ 看youtube 學數學教案【01_黃金比例】.doc
│ │ │
│ │ ├─2.玩電玩學數學【02_遞迴數列】
│ │ │ 玩電玩學數學學習單【02_遞迴數列】.doc
│ │ │ 玩電玩學數學教案【02_遞迴數列】.doc
│ │ │
│ │ └─3.看影片學數學【03_圓】
│ │ 看影片學數學學習單【03_圓】.doc
│ │ 看影片學數學教案【03_圓】.doc
│ │
│ └─軟體應用
│ └─數學軟體王「抓住GeoGeBra」
│ │ 數學軟體王「抓住GeoGeBra」特色選修課程(上)【課程計畫】(南一版).doc
│ │ 數學軟體王「抓住GeoGeBra」特色選修課程(上)課程教學說明影片連結.doc
│ │
│ ├─第10週 二次曲線:雙曲線性質引入與製作
│ │ │ 雙曲線的基本定義-學習單.doc
│ │ │ 雙曲線的基本定義-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ Hyperbola_Def.ggb
│ │ Hyperbola_Def_Remarks.ggb
│ │ Hyperbola_Def_Work.ggb
│ │
│ ├─第11-12週 微積分的應用操作:利用上和與下和計算曲線下的面積
│ │ │ 曲線下的面積-學習單.doc
│ │ │ 曲線下的面積-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ Function_Area.ggb
│ │ Function_Area_Remarks.ggb
│ │ Function_Area_Work.ggb
│ │
│ ├─第13週 Sequence指令應用:動態三節棍的製作
│ │ │ 動態三節棍的製作-學習單.doc
│ │ │ 動態三節棍的製作-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ GGB_Three_Sticks.ggb
│ │ GGB_Three_Sticks_work.ggb
│ │
│ ├─第14-15週 試算表與GeoGeBra
│ │ │ 試算表應用製作-學習單.doc
│ │ │ 試算表應用製作-課程簡報t.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ GGB_Spreadsheet.ggb
│ │ GGB_Spreadsheet_work.ggb
│ │
│ ├─第16-17週 數字接力賽(分段函數的應用)
│ │ │ 數字接力賽(分段函數的應用)-學習單.doc
│ │ │ 數字接力賽(分段函數的應用)-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ GGB_Number_Relay_Race.ggb
│ │ GGB_Number_Relay_Race_work.ggb
│ │ GGB_Segmentation_function.ggb
│ │
│ ├─第18週 圓與切線圖形:八圓完全圖的圖形製作
│ │ │ 八圓完全圖-學習單.doc
│ │ │ 八圓完全圖-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ 問題三.ggb
│ │ 問題二.ggb
│ │ 問題四.ggb
│ │ 問題四動畫圖.gif
│ │
│ ├─第1週 多項式:多項式函數的圖形
│ │ │ 多項式函數的圖形-學習單.doc
│ │ │ 多項式函數的圖形-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ 問題一.ggb
│ │ 問題三.ggb
│ │ 問題二.ggb
│ │ 問題五.ggb
│ │ 問題四.ggb
│ │
│ ├─第2週 方程式圖形:畫出愛的方程式
│ │ │ Love.jpg
│ │ │ 札眼眼微笑.gif
│ │ │ 畫出愛的方程式-學習單.doc
│ │ │ 畫出愛的方程式-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ 問題一.ggb
│ │ 問題三.ggb
│ │ 問題二.ggb
│ │ 問題五.ggb
│ │ 問題四.ggb
│ │ 畫出愛的方程式.ggb
│ │
│ ├─第3週 國旗的製作
│ │ │ 國旗的製作-學習單.doc
│ │ │ 國旗的製作-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ ├─第4週 線段中點的軌跡圖形
│ │ │ 線段中點軌跡觀察-學習單.doc
│ │ │ 線段終點軌跡觀察-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ GGB_Locus_Observation.ggb
│ │ GGB_Locus_Observation_work.ggb
│ │
│ ├─第5-6週 三角函數的圖形
│ │ │ 三角函數的圖形-學習單.doc
│ │ │ 三角函數的圖形-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ 問題一.ggb
│ │ 問題七.ggb
│ │ 問題三.ggb
│ │ 問題二.ggb
│ │ 問題五.ggb
│ │ 問題六.ggb
│ │ 問題四.ggb
│ │ 正餘弦測驗.ggb
│ │
│ ├─第7週 規律物件集製作:Sequence指令初探
│ │ │ 規律物件集製作-學習單.doc
│ │ │ 規律物件集製作-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ GGB_Sequence_Circle.ggb
│ │ GGB_Sequence_Circle_work.ggb
│ │
│ ├─第8週 二次曲線:拋物線性質引入與製作
│ │ │ 拋物線的基本定義-學習單.doc
│ │ │ 拋物線的基本定義-課程簡報.ppt
│ │ │
│ │ └─GGB
│ │ Parabola_Def.ggb
│ │ Parabola_Def_Remarks.ggb
│ │ Parabola_Def_Work.ggb
│ │
│ └─第9週 二次曲線:橢圓性質引入與製作
│ │ 橢圓的基本定義-學習單.doc
│ │ 橢圓的基本定義-課程簡報.ppt
│ │
│ └─GGB
│ Ellipse_Def.ggb
│ Ellipse_Def_Remarks.ggb
│ Ellipse_Def_Work.ggb

└─07.卡簡單
高中數學卡簡單-卡片.jpg
高中數學卡簡單-韓信點兵-教案.docx
高中數學卡簡單-韓信點兵-構思單.docx
高中數學卡簡單-韓信點兵學習單.docx
高中數學卡簡單-韓信點兵簡報.pptx相關商品:
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 地理 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 化學 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 歷史 全年級 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中 泰宇版 數學+歷史(第一冊108課綱) 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 地球科學 全年級 教學光碟DVD版
  • 107學年下學期 高中大補帖 南一版 數學 教學光碟DVD版
  • 108學年上學期 高中大補帖 南一版 物理 全年級 教學光碟DVD版


  • 購物清單